Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela 06/04/2012

  Solidarność bierna jako instytucja wzmacniająca pozycję wierzyciela

  Solidarność dłużników jest instytucją materialnego prawa cywilnego wywołującą w praktyce liczne problemy zwłaszcza po stronie zobowiązanych solidarnie. Praktyka pokazuje, iż owa postać zobowiązań solidarnych wymaga szczegółowego omówienia, zaś jej nieznajomość ujawnia się przede wszystkim na gruncie postępowania egzekucyjnego. więcej >>

 • Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej - regulacja ogólna 02/04/2012

  Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej - regulacja ogólna

  Dział trzeci księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, który został dodany do ustawy nowelizacją z dnia 14 lutego 2003 r., zgodnie ze swoją nazwą normuje kwestie dotyczące przedsiębiorców i ich oznaczeń. Poza przepisem art. 431 k.c. definiującym w sposób uniwersalny to, kogo należy uważać za przedsiębiorcą, w przedmiotowej regulacji zostały w szczególności wskazane zasady tworzenia jego firmy, w tym między innymi te określające wprost budowę firm osób prawnych oraz pośrednio, na mocy art. 331 k.c., budowę firm ustawowych osób prawnych. więcej >>

 • Odwołanie darowizny 30/03/2012

  Odwołanie darowizny

  Umowa darowizny pozwala na okazanie wdzięczności osobie, która naszym zdaniem na to zasłużyła. Może także stanowić wyraz troski o drugiego człowieka, będącego w gorszej sytuacji majątkowej. Istnieją jednak przypadki, gdy żałujemy jej zawarcia. Kiedy można odwołać darowiznę? Jaka darowizna nie podlega odwołaniu? więcej >>

 • Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej 22/03/2012

  Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej

  W obrocie konsumenckim - tj. w sytuacji sprzedaży rzeczy ruchomej, dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, gdy kupującym jest osoba fizyczna, nabywająca rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą – zastosowanie znajduje ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Przepisy tej ustawy stanowią lex specialis wobec kodeksowej  regulacji umowy sprzedaży. Oznacza to między innymi, że instytucje rękojmi za wady oraz gwarancji jakości zostają zastąpione przez nowe zasady odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz dotyczące gwarancji. więcej >>

 • Podział spółek 20/03/2012

  Podział spółek

  Niejednokrotnie spółki podlegają procesom transformacyjnym. Jednym z nich jest podział. Został on uregulowany w art. 528-550 ustawy – Kodeks spółek handlowych. W przepisach tych znajdują się normy dotyczące procedury podziału, ale także warunki podmiotowe i formy tego rodzaju transformacji. Na czym więc polega podział spółek? więcej >>

 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 13/03/2012

  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

  Kodeks cywilny przewiduje sytuację, w której dłużnik odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania będzie próbował wyzbyć się swego majątku w celu uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia. Wierzyciel może liczyć na ochronę prawną, którą zapewnia mu actio pauliana - skarga pauliańska unormowana w art.527- 534 Kodeksu Cywilnego. więcej >>

 • Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2) 08/03/2012

  Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2)

  Strony, zawierając umowę przedwstępną, mogą zamieścić w niej postanowienie dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli tego nie uczynią, zastosowanie znajduje przepis art. 389 § 2 k.c., regulujący skutki braku oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. więcej >>

 • Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 1) 07/03/2012

  Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 1)

  Strony, zawierając umowę przedwstępną, mogą zamieścić w niej postanowienie dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli tego nie uczynią, zastosowanie znajduje przepis art. 389 § 2 k.c., regulujący skutki braku oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. więcej >>

 • Umowa sponsoringu 02/03/2012

  Umowa sponsoringu

  Sponsoring jest jedną z tzw. umów nienazwanych. Kodeks cywilny nie zawiera regulacji w tym przedmiocie ale od wielu lat jest on powszechnie stosowaną i częstą do spotkania w obrocie umową. więcej >>

 • Wezwanie drogą elektroniczną do spełnienia świadczenia. 01/03/2012

  Wezwanie drogą elektroniczną do spełnienia świadczenia.

  Rozwój nowych technologii pozwala na jeszcze skuteczniejsze dbanie o swoje interesy, zwłaszcza w sferze wezwań do zapłaty. Zamiast wysyłać tony listów, można posłużyć się tanim, elektronicznym środkiem, np smsem bądź e-mailem. Należy jednak spełnić kilka warunków dyktowanych przez prawo. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi