Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Testament własnoręczny 24/02/2012

  Testament własnoręczny

  Zgodnie z przepisem art. 926 k.c. powołanie do dziedziczenia może wynikać z ustawy lub z testamentu. Zgodnie z art. 949 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to najprostsza i najłatwiejsza do zrealizowania forma testamentu. Spadkodawca może więc sporządzić testament samodzielnie i własnoręcznie. Jak należy go sporządzić? Jakie są warunki, aby był ważny? Jakie elementy musi zawierać? więcej >>

 • Definicja produktu niebezpiecznego 22/02/2012

  Definicja produktu niebezpiecznego

  Kodeks Cywilny w przepisach art. 4491-44910 reguluje odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 4491 k.c. niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Co to dokładnie oznacza i jaka jest definicja produktu niebezpiecznego? więcej >>

 • Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności 14/02/2012

  Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności

  Prawo zna wiele form zabezpieczenia wierzytelności. Zabezpieczenia takie mogą mieć charakter rzeczowy lub osobisty. Wśród zabezpieczeń o charakterze osobistym coraz większą rolę odgrywa gwarancja bankowa. Instytucja ta wykorzystuje konstrukcje zarówno kodeksu cywilnego, ale znajduje uregulowanie także w ustawie – Prawo bankowe. Na czym polega gwarancja bankowa? więcej >>

 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło 13/02/2012

  Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

  Zarówno umowa o roboty budowlane, jak i umowa o działo zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Ich rozróżnienie jednak nasuwa ogromne problemy w praktyce. Przepisy nie niosą tu jednoznacznych różnic i rozwiązań. Dlatego sprawą różnic między umowami zajął się Sąd Najwyższy, a nawet Trybunał Konstytucyjny. więcej >>

 • Renta jako umowa w kodeksie cywilnym 10/02/2012

  Renta jako umowa w kodeksie cywilnym

  Renta jest jedną z umów, które spełniają funkcję alimentacyjną. Mimo iż na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma ona charakteru umowy, jest uregulowana w kodeksie cywilnym w takiej formie czynności prawnej. Jakie uregulowanie dotyczące renty przewidział ustawodawca? więcej >>

 • Na czym polega umowa dożywocia? 09/02/2012

  Na czym polega umowa dożywocia?

  Umowa dożywocia spełnia funkcję alimentacyjną. Jest ona umową o charakterze losowym i osobistym. Ze względu na szczególną funkcję, jaką spełnia w obrocie warto znać uregulowania kreujące umowę dożywocia. Czym więc jest i jakie przepisy zostały przewidziane dla umowy dożywocia? więcej >>

 • Na czym polega umowa dzierżawy? 08/02/2012

  Na czym polega umowa dzierżawy?

  Umowa dzierżawy należy do takiej grupy umów, które dotyczą używania rzeczy. Jest ona umową wzajemną, a jej regulacja znajduje się w Kodeksie cywilnym. Przepisy regulują prawa i obowiązki obu stron. Czym więc jest i na czym polega umowa dzierżawy? więcej >>

 • Przyrzeczenie publiczne – specyficzna czynność prawna 07/02/2012

  Przyrzeczenie publiczne – specyficzna czynność prawna

  Przyrzeczenie publiczne zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Jest to jednostronna czynność prawna osoby nazwanej przyrzekającym. Koniecznym jest jeszcze spełnienie drugiego elementu, czyli konieczność ogłoszenia przyrzeczenia publicznie. Jakie prawo przewidział ustawodawca w tej kwestii? więcej >>

 • Nowe zasady ustalania odszkodowania za zdarzenia medyczne 26/01/2012

  Nowe zasady ustalania odszkodowania za zdarzenia medyczne

  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzająca zasadnicze zmiany w zakresie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Ofiary błędów lekarskich nie będą już musiały dochodzić swoich praw przed sądem, ale będą mogły domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia nowo powołanych wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. więcej >>

 • Odpowiedzialność Państwa za niezgodne z prawem wydanie lub niewydanie aktu normatywnego 25/01/2012

  Odpowiedzialność Państwa za niezgodne z prawem wydanie lub niewydanie aktu normatywnego

  Trudną do wyobrażenia w demokratycznym państwie prawnym jest bezkarność państwa za niezgodne z prawem działanie jego organów dlatego art. 77 ust. 1 Konstytucji RP stanowi o możliwości wynagrodzenia szkody, która została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Uprawnienie to nie jest uzależnione od pochodzenia czy posiadanego obywatelstwa. Ustawa zasadnicza zawiera sformułowanie „każdy” także krąg potencjalnych podmiotów jest nieograniczony. Ważne jest jednak aby uprawniony poniósł rzeczywistą szkodę w skutek niezgodnego z prawem działania państwa (lub jego organów). więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi