Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym 24/01/2012

  Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

  Przepisy art. 117-125 k.c. regulują instytucję przedawnienia roszczeń. Instytucja ta jest wyrazem braku akceptacji ustawodawcy stanu długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym a także dążeniem do stabilizacji stosunków cywilnych oraz porządku w obrocie prawnym. Ponadto wraz z upływem czasu jest coraz trudniej dowieść wierzycielowi, że przysługuje mu roszczenie a dłużnikowi, że zaspokoił roszczenie wierzyciela. więcej >>

 • Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe 23/01/2012

  Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe

  Jakie są formy czynności prawnej? W jakiej formie należy dokonać czynności prawnej? Czy uchybienie w postaci dokonania czynności prawnej w innej formie niż przewidziana prawem skutkuje jej nieważnością? Jak kształtuje się rygor zastrzeżenia formy szczególnej? więcej >>

 • Wyzysk jako wadliwość treści oświadczenia woli 20/01/2012

  Wyzysk jako wadliwość treści oświadczenia woli

  Przesłanki wyzysku, jako wadliwości treści oświadczenia woli. Pojęcie przymusowego położenia, niedołęstwa i niedoświadczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Uprawnienia strony umowy pokrzywdzonej wyzyskiem oraz tryb ich realizacji. więcej >>

 • Niewłaściwe uznanie długu , a modyfikacja zasad reprezentacji 19/01/2012

  Niewłaściwe uznanie długu , a modyfikacja zasad reprezentacji

  Kto może uznać dług w trybie art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego przerywając bieg przedawnienia. Jak instytucja niewłaściwego uznania długu modyfikuje zasady reprezentacji. Czy oświadczenie osób nie umocowanych do reprezentowania wierzyciela, takich jak pracownicy, może doprowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia? więcej >>

 • Umowa o dzieło- roszczenia z tytułu rękojmi 18/01/2012

  Umowa o dzieło- roszczenia z tytułu rękojmi

  Umowa o dzieło jest umową wzajemną, na mocy której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający zobowiązuje się do jego odebrania oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Fakt odebrania dzieła bez zastrzeżeń nie powoduje, że zamawiający pozbawiony jest możliwości dochodzenia roszczeń zmierzających do przywrócenia ekwiwalentności świadczeń. W przypadku odebrania dzieła dotkniętego wadami zamawiającemu przysługują w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi. więcej >>

 • Termin 17/01/2012

  Termin "istotne postanowienia umowy"

  Elementarnym narzędziem modelującym prawa i obowiązki stron w obrocie cywilnoprawnym spośród normatywnie skatalogowanych czynności prawnych jest bez wątpienia umowa. Celem spełniania swoich zadań musi jednak być należycie skonstruowana, co wyraża się przede wszystkim w postaci jej istotnych postanowień. więcej >>

 • Istota propozycji stanowczej 16/01/2012

  Istota propozycji stanowczej

  Polski ustawodawca, tworząc obecny kodeks cywilny, precyzyjnie unormował pojęcie oferty. Otóż rozumie się przez nią „oświadczenie woli jednej strony kierowane do drugiej strony, które zawiera propozycję zawarcia umowy i określa istotne jej postanowienia”. Trzeba podkreślić, że w tym wypadku chodzi więc o stanowczą propozycję zawarcia jakiejkolwiek umowy. więcej >>

 • Odszkodowanie z OC komunikacyjnego a szkoda w mieniu posiadacza pojazdu 13/01/2012

  Odszkodowanie z OC komunikacyjnego a szkoda w mieniu posiadacza pojazdu

  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z najczęściej zawieranych kontraktów ubezpieczeniowych, którego zasadniczym celem jest ochrona osób poszkodowanych wskutek wypadków lub kolizji drogowych. Ochrona ta obejmuje zarówno szkody na osobie, tj. uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia, jak i szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie innego pojazdu. Nie ma żadnych komplikacji, jeżeli poszkodowany to tzw. osoba trzecia, czyli podmiot znajdujący się poza umownym stosunkiem ubezpieczyciel – posiadacz pojazdu. Wątpliwości pojawiają się natomiast, kiedy szkoda spowodowana jest w mieniu samego posiadacza, który jednocześnie był ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu, który wywołał szkodę. więcej >>

 • Umowa składu 12/01/2012

  Umowa składu

  Trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie handlu międzynarodowego bez umowy składu. Jej podstawową rolą gospodarczą jest umożliwienie przedsiębiorcy, który nie dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, przechowanie oznaczonych rzeczy ruchomych. Umowa składu jest zawierana między przedsiębiorcą składowym a składającym, którym może być również podmiot nieprofesjonalny. więcej >>

 • Nowa tzw. ustawa deweloperska 11/01/2012

  Nowa tzw. ustawa deweloperska

  Do tej pory w polskim prawie nie było żadnych przepisów, które chroniłyby nabywców mieszkań przed nieuczciwymi działaniami deweloperów bądź skutkami ich upadłości dlatego nowe rozwiązania przewidziane w tzw. ustawie deweloperskiej będą zapewniać bezpieczeństwo nabywcy mieszkania. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi