Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej (komercjalna) 22/12/2011

  Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej (komercjalna)

  Instytucja gwarancji komercjalnej, zwanej także gwarancją europejską lub handlową (commercial guarantee), obowiązuje w polskim prawie na gruncie ustawy z dn. 27. lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 1. stycznia 2003 r. Warto wiedzieć, czym w istocie ona jest, a przede wszystkim jakie uprawnienia dla konsumenta i obowiązki po stronie gwaranta przewiduje. więcej >>

 • Odstępne jako sposób ograniczenia wykonywania prawa odstąpienia. 21/12/2011

  Odstępne jako sposób ograniczenia wykonywania prawa odstąpienia.

  Wiele osób myli pojęcia umownego prawa odstąpienia od umowy z odstępnym. Niektórzy zaś, zrównują te instytucje, stosując je w wypowiedziach jako synonimy. Tak jednak nie jest. Umowne prawo odstąpienia jest klauzulą umowną, która uprawnia strony stosunku zobowiązaniowego do odstąpienia od niego w ściśle określonym terminie. Odstępne jest sprzężone z kontraktowym prawem odstąpienia i polega na zobowiązaniu strony korzystającej z tego uprawnienia do zapłaty określonej w umowie sumy pieniężnej. Zastrzeżenie odstępnego prowadzi do ograniczenia zakresu osłabienia stosunku zobowiązaniowego. Dla strony stosunku obligacyjnego, która korzysta z prawa odstąpienia, odstępne jest dodatkowym świadczeniem, które umożliwia mu zwolnienie się z obowiązku wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie w umowie odstępnego pełni funkcję dyscyplinującą, a mianowicie zapobiega zbyt pochopnemu rozwiązywaniu stosunków obligacyjnych a także funkcję odszkodowawczą, postrzeganą z punktu widzenia podmiotu otrzymującego świadczenie „ w zamian” za odstąpienie od wcześniej zawartej umowy. więcej >>

 • Umowy odnoszące się do osób trzecich 20/12/2011

  Umowy odnoszące się do osób trzecich

  Umowa, co do zasady kształtuje prawa i obowiązki dwóch stron –dłużnika i wierzyciela jednak kodeks cywilny przewiduje również sytuacje kiedy to umowy zawarte między stronami będą odnosiły się również do osób trzecich. O tego typu sytuacjach stanowią 3 przepisy kodeksu cywilnego : 391, 392 i 393. więcej >>

 • Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy. 19/12/2011

  Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy.

  W poprzednim artykule został omówiony jeden z najważniejszych skutków wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. Jednak nie tylko zwrot spełnionych już świadczeń jest jedynym, istotnym skutkiem wykonania omawianego prawa. Nie należy pomijać również obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania z rzeczy i wykonanych usług a także zwrotu poczynionych nakładów, które w praktyce bardzo często nastręczają wielu wątpliwości i problemów. Warto przyjrzeć się chociażby „obowiązkowi zapłaty stronie odpowiedniego wynagrodzenia” za korzystanie z rzeczy i świadczone usługi. więcej >>

 • Zwrot wzajemnie spełnionych świadczeń jako jeden z najważniejszych skutków wykonania prawa odstąpienia. 16/12/2011

  Zwrot wzajemnie spełnionych świadczeń jako jeden z najważniejszych skutków wykonania prawa odstąpienia.

  Strony zawierając w umowie klauzulę umownego prawa odstąpienia, dopuszczają możliwość doprowadzenia do ustania stosunku zobowiązaniowego na mocy jednostronnego oświadczenia woli jednej ze stron stosunku obligacyjnego. Jest to wyjątek od obowiązującej w polskim prawie zasady pacta sunt servanda. Jednak wyjątek ten oparty jest na zgodnej woli obu stron stosunku zobowiązaniowego, które decydują się taką klauzulę umieścić w zawieranej umowie. Strona korzystając z prawa odstąpienia od umowy, niekiedy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele skutków prawnych to za sobą pociąga. więcej >>

 • Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela 15/12/2011

  Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela

  Głównym celem zobowiązania jest zaspokojenie interesu wierzyciela. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których pomimo braku owego zaspokojenia, zobowiązanie i tak wygaśnie. Dojdzie do tego w wyniku określonych zdarzeń. Do grupy tych przypadków należą także umowy: zwolnienia z długu i rozwiązania umowy. więcej >>

 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – uwagi ogólne 14/12/2011

  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – uwagi ogólne

  Dbałość o interesy innej osoby może odbywać się na podstawie nie tylko – zawartej choćby ustnie – umowy, lecz także bez jakiegokolwiek porozumienia. Regulacji skutków prawnych takich sytuacji poświęcone są artykuły 752- 757 Kodeksu Cywilnego o tytule ‘Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia’ (negotiorum gestio). więcej >>

 • Ugoda w świetle przepisów k.c. 12/12/2011

  Ugoda w świetle przepisów k.c.

  Zawarcie ugody dopuszczalne jest nie tylko w celu zakończenia zawisłego już sporu sądowego. Niekiedy strony dążą do wyeliminowania stanu niepewności albo możliwego lub powstałego sporu jeszcze przed ziszczeniem się takich okoliczności, które skutkują powzięciem przez jedną ze stron stosunku zobowiązaniowego decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego celem uzyskania autorytatywnego rozstrzygnięcia sądu. więcej >>

 • W jaki sposób wykonuje się kontraktowe prawo odstąpienia od umowy ? 09/12/2011

  W jaki sposób wykonuje się kontraktowe prawo odstąpienia od umowy ?

  Kontraktowe prawo odstąpienia od umowy to klauzula umowna, na którą strony decydują się z różnych przyczyn. Zastosowanie tej instytucji w praktyce prowadzi do osłabienia więzi obligacyjnej, ale tez daje zabezpieczenie jednej bądź obu stronom stosunku zobowiązaniowego, że w sytuacji np. zmiany okoliczności czy nie wykonywania zobowiązania przez tą drugą stronę będą mogły rozwiązać umowę. Poniższy artykuł przybliży czytelnikowi w jaki sposób wykonuje się kontraktowe prawo odstąpienia od umowy. więcej >>

 • Umowne prawo odstąpienia jako dodatkowe postanowienie umowne 07/12/2011

  Umowne prawo odstąpienia jako dodatkowe postanowienie umowne

  Strona umowy co do zasady nie może rozwiązać jej swym jednostronnym oświadczeniem woli. Ażeby tego dokonać, musi przysługiwać jej szczególne uprawnienie przyznane przez ustawę lub czynność prawną. Postanowienie umowy o prawie odstąpienia jest dodatkowym postanowieniem umownym, którego celem jest przyznanie jednej lub obu stronom kompetencji do jednostronnego rozwiązania umowy. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi