Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Prawo odstąpienia od umowy o timeshare 01/12/2011

  Prawo odstąpienia od umowy o timeshare

  W skutek tego, iż prawo umów timeshare jest stosunkowo nowe, w szczególny sposób należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony konsumentów. Typowym instrumentem prawnym wypracowanym w ustawodawstwie europejskim jest przyznanie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy w określonym terminie, bez konieczności uzasadniania tej decyzji. więcej >>

 • Na czym polegają zobowiązania solidarne? 01/12/2011

  Na czym polegają zobowiązania solidarne?

  W strukturze zobowiązań występuje wierzyciel i dłużnik. Jednak zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie może występować kilka podmiotów. Taka sytuacja może istnieć od samego początku istnienia zobowiązania, ale może powstać także później. Solidarność dłużników nazywana jest solidarnością bierną, a wierzycieli – solidarnością czynną. więcej >>

 • Umowa przechowania 25/11/2011

  Umowa przechowania

  Umowę przechowania często zawieramy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy: będąc w szatni teatru czy zostawiając samochód na strzeżonym parkingu. Jeżeli strony stosunku prawnego nie zawarły odrębnej umowy co do sposobu przechowywania rzeczy czy wynagrodzenia przechowawcy, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. więcej >>

 • Odnowienie, czyli nowacja – czym jest i na czym polega? 24/11/2011

  Odnowienie, czyli nowacja – czym jest i na czym polega?

  Odnowienie jest instytucją znaną już prawu rzymskiemu. Powoduje wygaśnięcie zobowiązania i jest związana z zaspokojeniem wierzyciela. Instytucja ta uregulowana jest w art. 506 i 507 kodeksu cywilnego. Jakie konstrukcje i wymogi prawne przewidział w tej kwestii ustawodawca? więcej >>

 • Pozorność czynności prawnej 23/11/2011

  Pozorność czynności prawnej

  Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Oświadczenie woli jest nieodzownym, koniecznym elementem każdej czynności prawnej i od jego ważności zależeć będzie skuteczność czynności prawnej lub tej skuteczności brak. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują kiedy oświadczenie woli będzie nieważnym ( wady oświadczenia woli). Art. 83 kc stanowi o nieważności oświadczenia woli złożonego drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. więcej >>

 • Skutki przelewu wierzytelności 21/11/2011

  Skutki przelewu wierzytelności

  Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela- cedenta z osobą trzecią na mocy której osoba trzecia- cesjonariusz nabywa wierzytelność wynikającą ze stosunku zobowiązaniowego pomiędzy cedentem a dłużnikiem. Jest to czynność prawna rozporządzająca gdyż przenosi prawo – wierzytelność z jednego podmiotu na drugi. Cesji wierzytelności można dokonać poprzez zawarcie umowy o podwójnym skutku, czyli zobowiązująco- rozporządzającym albo poprzez zawarcie umowy jedynie rozporządzającej. W sytuacji, w której strony zdecydują zastosować pierwsze rozwiązanie przelew polega na zawarciu umowie zobowiązującej, w wykonaniu której następuje przeniesienie wierzytelności. Skutek ten nawet nie musi być wprost w umowie wyrażony, gdyż jest on zagwarantowany regulacjami zawartymi w art. 510 § 1 k.c. który stanowi że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły”. Konstrukcja cesji wierzytelności jest nieskomplikowana i oczywista, jednak wywołuje wiele doniosłych skutki prawnych zarówno dla cesjonariusza jak i dla dłużnika. więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych 17/11/2011

  Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych

  Coraz częściej sprawy dotyczące naszych finansów załatwiane są za pomocą internetu lub telefonu. W związku z brakiem obecności stron podczas zawierania umowy, należałoby znać przysługujące konsumentowi prawa, szczególnie dotyczące tak ważnych kwestii jak finanse. Jak polskie prawo odnosi się do usług finansowych zawieranych na odległość? Jaka ochrona przysługuje konsumentowi w tej kwestii? więcej >>

 • Umowa pożyczki na gruncie Kodeksu Cywilnego 17/11/2011

  Umowa pożyczki na gruncie Kodeksu Cywilnego

  Słowo ‘pożyczka’ budzi najczęściej skojarzenia z udzieleniem kredytu przez bank, wizytą w bibliotece czy wejściem w posiadanie cudzej rzeczy z zastrzeżeniem zwrotu. Tymczasem umowa pożyczki jest instytucją o ściśle określonych znamionach, uregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Czynności prawne o pozornie podobnych znamionach stanowią umowa rachunku bankowego, umowa o kredycie konsumenckim czy przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące użyczenia. więcej >>

 • Umowa leasingu – wiadomości podstawowe 16/11/2011

  Umowa leasingu – wiadomości podstawowe

  Praktyka gospodarcza w ostatnim czasie wykształciła nowy typ umowy zwany leasingiem (nazwa pochodzi od angielskiego czasownika to lease oznaczającego dzierżawić, wynajmować). W polskim prawie jest to umowa zbliżona zarówno do najmu jak i do dzierżawy (W. Czachórski, Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 529). więcej >>

 • Prawo timesharingu pod rządami nowej ustawy 14/11/2011

  Prawo timesharingu pod rządami nowej ustawy

  Instytucja timesharingu funkcjonuje od ponad 40 lat. Najwcześniej stosowana była we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pojawiła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Funkcjonalnie timesharing głownie wiąże się z sektorem usług turystycznych, polega na uzyskania, w drodze umowy, prawa do korzystania z budynków, pomieszczeń mieszkalnych bądź innych ściśle określonych rzeczy, w systematycznie powtarzających się odstępach czasu. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi