Jesteś w: Strona główna > Prawo Upadłościowe > Artykuły

Prawo Upadłościowe

Artykuły

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej pozostający w zakresie kognicji sądu upadłościowego 01/06/2012

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej pozostający w zakresie kognicji sądu upadłościowego

  Tytuł X ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Upn) dotyczy postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowy zakaz może zostać orzeczony przez sąd upadłościowy na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w kilku przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 373- 374 Upn. więcej >>

 • Zmiana, uchylenie i wykonanie planu spłaty wierzycieli. 11/05/2012

  Zmiana, uchylenie i wykonanie planu spłaty wierzycieli.

  Zgodnie z regulacją zawartą w normie art. 49110 PUiN, możliwe jest dokonanie zmiany planu spłaty wierzycieli. Uprawnionym do tego jest sąd, który orzeka w tym zakresie postanowieniem po przeprowadzeniu rozprawy albo na posiedzeniu. O terminie rozprawy zawiadamiani są upadły i wierzyciele objęci przedmiotowym planem spłaty. więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli. 25/04/2012

  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli.

  W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 179 poz. 1361 zwana dalej PrUpN) można wskazać dwa etapy postępowania upadłościowego. Mianowicie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe w opcji likwidacyjnej bądź układowej. Aby mógł się rozpocząć drugi etap, sąd musi najpierw wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zanim do tego dojdzie sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli. więcej >>

 • Plan spłaty wierzycieli - ustalenie i realizacja. 19/04/2012

  Plan spłaty wierzycieli - ustalenie i realizacja.

  Ustalenie planu spłaty wierzycieli, a następnie jego realizacja to kolejne etapy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Są one kluczowe z punktu widzenia całej regulacji dotyczącej tej materii. więcej >>

 • Plan spłaty wierzycieli - podstawowe informacje. 18/04/2012

  Plan spłaty wierzycieli - podstawowe informacje.

  Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. wprowadziła nieznaną dotąd instytucję – plan spłaty wierzycieli. Jego realizacja stanowi drugi etap, po tzw. fazie likwidacyjnej, postępowania w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Idea planu spłaty sprowadza się do zaspokojenia wierzytelności w zakresie, w jakim nie było to możliwe w poprzedniej fazie, czyli poprzez spieniężenie majątku upadłego konsumenta.Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. wprowadziła nieznaną dotąd instytucję – plan spłaty wierzycieli. Jego realizacja stanowi drugi etap, po tzw. fazie likwidacyjnej, postępowania w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Idea planu spłaty sprowadza się do zaspokojenia wierzytelności w zakresie, w jakim nie było to możliwe w poprzedniej fazie, czyli poprzez spieniężenie majątku upadłego konsumenta. więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej 03/04/2012

  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć może tylko dłużnik, przy czym nie jest on zobowiązany do jego złożenia  mimo powstania podstaw ogłoszenia upadłości. Upadłość ma być dla dłużnika uprawnieniem, a nie obowiązkiem. więcej >>

 • Upadłość konsumencka – kto i kiedy może ją ogłosić? 30/03/2012

  Upadłość konsumencka – kto i kiedy może ją ogłosić?

  Celem upadłości konsumenckiej jest z jednej strony windykacja należności, czyli zaspokojenie wierzycieli dłużnika (których musi być więcej niż jeden), a z drugiej strony jest to oddłużenie upadłego dłużnika, czyli umorzenie niezaspokojonych wierzytelności, co ma pozwolić dłużnikowi rozpocząć życie na nowo, z „czystą kartą”. więcej >>

 • Upadłość konsumencka. Podmiot oraz podstawy. 20/03/2012

  Upadłość konsumencka. Podmiot oraz podstawy.

  W 2008 r. prawodawca znowelizował ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm.), dodając nową instytucję w postaci ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W języku potocznym została ona nazwana upadłością konsumencką, co nie oddaje poprawnie jej istoty. więcej >>

 • Wszczęcie postępowania upadłościowego – podstawy i podmioty legitymowane. 09/03/2012

  Wszczęcie postępowania upadłościowego – podstawy i podmioty legitymowane.

  Ogłoszenie upadłości dłużnika nie odbywa się z urzędu. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek, co wynika z zasady dyspozytywności. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) – PrUpN wskazuje podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania oraz podstawy ogłoszenia upadłości. więcej >>

 • Wniosek o wyłączenie z masy upadłości 13/01/2012

  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

  Masa upadłości to ogół przedmiotów, wierzytelności i innych praw majątkowych przysługujących upadłemu. Z przepisu art. 61 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wynika a contrario, iż do masy upadłości nie wchodzą składniki majątkowe należące do osoby innej niż upadły. Niekiedy jednak, z rozmaitych względów, przedmioty i prawa majątkowe nie należące do upadłego ulegają zaliczeniu do masy upadłości. W takiej sytuacji uprawnionemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wyłączenie danego przedmiotu lub prawa majątkowego z masy upadłości. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Upadłościowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa upadłościowego. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi