Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2

W pierwszej części artykułu Autor opisał zawartość wniosku o pozwolenie na budowę oraz kto i gdzie może taki wniosek wnieść. W drugiej części artykułu wskazane będzie jak wygląda procedura uzyskania decyzji umożliwiającej wybudowanie obiektu oraz co robi właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydanie właściwej decyzji.

Postępowanie

Data wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Każda osoba wnosząca takie żądanie (wniosek), czyli w zamyśle inwestor, może zażądać, aby wydano mu potwierdzenie złożenia wspomnianego dokumentu. Ma to dość duże znaczenie na wypadek bezczynności organu i późniejszego składania skarg.

Następnym z kolei etapem jest wstępne badanie wniosku. Znaczy to tyle, co sprawdzenie wniosku pod względem formalnym, tj. wykrycie ewentualnych braków. Gdy przedmiotowy wniosek spełnia wszystkie warunki, organ administracyjny ustala z urzędu strony postępowania, a następnie zawiadamia wszystkich o wszczęciu postępowania. Kolejnym etapem jest postępowanie wyjaśniające, które ma na celu zbadanie wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych związanych z planowanym procesem inwestycyjno-budowlanym.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawa przede wszystkim zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska. Ponadto starosta bądź wojewoda sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami prawa oraz kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nadto sprawdza wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem.

W momencie gdy stwierdzi się naruszenia we wniosku, właściwy organ w drodze postanowienia nałoży na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. W postanowieniu określi termin ich usunięcia, bowiem po jego bezskutecznym upływie zasadnym będzie wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę. Gdyby jednak wszystkie wymaga inwestor spełnił, wówczas właściwy organ nie może wydać decyzji odmownej odnośnie pozwolenia na budowę.

Jeżeli wszystko jest zgodne z przepisami, organ do tego uprawniony wydaje pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa budowlanego starosta bądź wojewoda w razie potrzeby określi szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych oraz czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. Ponadto może określić termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania i tymczasowych obiektów budowlanych. Określa również szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru w budowie i zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach związanych z użytkowaniem obiektu budowlanego.

Doręczenie decyzji wraz z projektem budowlanym następuje bezpośrednio stronom, a jeżeli działały przez pełnomocników, to decyzję doręcza się pełnomocnikom. Od momentu doręczenia decyzji, bądź jej ogłoszenia (jeżeli decyzja ogłaszana jest stronom ustnie) organ jest nią związany w ten sposób, że nie może jej zmienić ani uchylić, chyba że w postępowaniu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Piotr Jankowski

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>