Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie robót budowlanych związanych z obiektami stanowiącymi zabytki.

Zgodnie z  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydawanego przez właściwego konserwatora zabytków.

Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków .

Zgodnie z powołanym powyżej art. 39 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.

Przepis ten nawiązuje tym samym do art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Pozwolenie konserwatorskie udzielone zostaje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego określonego w art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U. 2011, Nr 165, poz. 987 ).

Obowiązek uzyskania pozwolenia adresowany jest do inwestora i powinien zostać wykonany przed wystąpieniem do właściwego organu ( administracji architektoniczno – budowlanej ) z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie konserwatorskie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 Prawa budowlanego, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Uzgodnienie konserwatorskie na prace budowlane przy obiektach i na obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku  do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (  administracji architektoniczno – budowlanej ) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 Prawa budowlanego, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko ( dokonać lub odmówić dokonania uzgodnienia ) w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, przy czym brak stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków w powyższym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Do uzgodnienia stosuje się art. 106 k.p.a., z którego wynika, że jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzje wydaje się po wyrażeniu w drodze postanowienia ( na które służy zażalenie ) stanowiska przez ten organ, przy czym przyjmuje się domniemanie zgody organu konserwatorskiego w przypadku, gdy organ ten nie wyraża stanowiska w terminie i formie przewidzianych w powołanym przepisie.

Grażyna Pielecka

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>