Licytacja elektroniczna

Udzielenie zamówienia w trybie elektronicznej licytacji można dokonać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej co pozwala na weryfikacje danych w sposób bezpośredni wówczas wykonawcy składają kolejne korzystne oferty poprzez automatyczną klasyfikacje.

Licytacja elektroniczna  to udzielenie zamówienia za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie  danych bezpośrednio. Zamawiający może wówczas udzielić zamówienia w trybie licytacji  zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wszczęcie postępowania w dodrze licytacji  elektronicznej  zamieszcza się ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , na stronie internetowej oraz  na stronie gdzie będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie o licytacji stanowi dla przedsiębiorcy informację o czasie jej rozpoczęcia i zakończenia, warunkach uczestnictwa oraz opis techniczny  zamawianego towaru. Składanie wniosków o dopuszczenie  do udziału w licytacji  elektronicznej nie  może być krótszy niż 7 dni  od dnia  ogłoszenia. Aby wziąć udział w licytacji  należy  spełnić określone warunki  stawiane przez Zamawiającego, oprócz tych tradycyjnych  warunków mogą pojawiać się również wymagania techniczne. Firmy które spełniają określone warunki   zostają zaproszone do udziału w licytacji  wówczas otrzymują również  niezbędne informacje potrzebne do zalogowania się  dla celów licytacji. Otwarcie licytacji następuje  nie wcześniej niż 5 dni od momentu przekazania zainteresowanym zaproszenia. Czas trwania licytacji od momentu otwarcia do zamknięcia  poprzedza komunikacja przez Internet miedzy Zamawiającym  a Wykonawcą, umożliwiają to specjalne formularze   należące do  części systemu informatycznego  za pomocą których   prowadzona jest licytacja. W momencie zalogowania do systemu elektronicznej licytacji wszyscy Zamawiający są widoczni w tym przypadku mamy  dwie formy   otwarcia licytacji  jedną z nich jest oświadczenie  organizatora że licytacja jest otwarta i można składać oferty , natomiast drugi  nie wymaga już oświadczenia licytacja rozpoczyna się o określonej godzinie . Zamknięcie licytacji następuje wówczas gody Zamawiający złoży najkorzystniejsza ofertę, lub sztywno określona godzina zakończenia .Po zakończeniu licytacji podaje się jaka oferta została wybrana.

Angelika Marszałek

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>