Ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego

Publiczne prawo gospodarcze jest to całokształt norm prawnych regulujących oddziaływanie państwa i organów Unii Europejskiej na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów prawa publicznego oraz prywatnego. Dodatkowo publiczne prawo gospodarcze reguluje bezpośrednią lub pośrednią działalność gospodarczą prowadzoną przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego kształtuje się następująco:

1. konstytucyjne prawo gospodarcze;

2. administracyjne prawo gospodarcze, w ramach którego wyróżnić można: ustrojowe, materialne oraz proceduralne prawo administracyjne gospodarcze;

3. europejskie prawo gospodarcze.

 

Konstytucyjne prawo gospodarcze

Konstytucyjne prawo gospodarcze obejmuje całokształt norm (zasad) konstytucyjnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

Administracyjne prawo gospodarcze

Wyróżnienie tegoż prawa uzasadnia przedmiot regulacji, ograniczony w stosunku do przedmiotu regulacji publicznego prawa gospodarczego, do zadań i kompetencji organów administracji publicznej wykonujących zadania interwencji państwa w gospodarkę za pomocą określonych prawem środków i form prawnych działania administracji gospodarczej. Prawo administracyjne gospodarcze jest więc całokształtem norm prawnych regulujących proces państwowego oddziaływania na gospodarkę w takim zakresie, z udziałem organów administracji publicznej.

O ile więc publiczne prawo gospodarcze obejmuje całokształt przepisów prawnych, za których pośrednictwem państwo oddziałuje na gospodarkę, o tyle administracyjne prawo gospodarcze zapewnia tę aktywność państwa, regulując organizację i zasady funkcjonowania organów administracji publicznej w tym obszarze.

Powstanie i rozwój administracyjnego prawa gospodarczego jest wynikiem coraz szerszej ingerencji państwa w życie gospodarcze, realizowanej przy udziale organów administracji gospodarczej, za której pośrednictwem państwo kieruje, wspiera, nadzoruje i kontroluje, reglamentuje i reguluje procesy gospodarcze.

Ustrojowe prawo administracyjne gospodarcze

Jest to prawo regulujące organizację i funkcjonowanie administracji gospodarczej. Przedmiotem regulacji są tutaj zadania i kompetencje, charakter prawny, czyli pozycja prawna i rodzaj podmiotów administracji gospodarczej, a także tryb ich powoływania, usytuowanie organizacyjne w aparacie administracyjnym państwa. Do ustrojowego administracyjnego prawa gospodarczego należą także normy regulujące zadania, zakres działania i kompetencje organów (i podmiotów) administracji gospodarczej.

Materialne prawo administracyjne gospodarcze

Stanowi ono część administracyjnego prawa gospodarczego wyodrębnioną za pomocą kryterium struktury norm prawnych określających treść podjętych na ich podstawie działań (decyzji) wobec ich adresatów, tj. przedsiębiorców. Istotną cechą tego prawa jest bezpośrednie bądź pośrednie regulowanie sytuacji prawnej jednostek (osób fizycznych) i osób prawnych. Normy te kreują środki (instrumenty) prawne kształtujące sytuację prawną przede wszystkim, ale nie wyłącznie, przedsiębiorców.

Proceduralne prawo administracyjne gospodarcze

Obejmuje ono normy tworzące reguły stosowania prawa materialnego, administracyjnego, gospodarczego, określające prawa i obowiązki przedsiębiorców, i ustrojowego administracyjnego prawa gospodarczego, określającego organizację i funkcjonowanie organów administracji (gospodarczej). Podstawową funkcją norm proceduralnych jest ustanowienie jednostkowej (indywidualnej) normy określającej prawa i obowiązki indywidualnie oznaczonego adresata jako wyniku konkretyzacji abstrakcyjno-generalnej normy dla konkretnej indywidualnej sprawy. Normy proceduralnego administracyjnego prawa gospodarczego stanowią zbiór reguł proceduralnych związanych z realizacją zadań administracji gospodarczej.

Europejskie prawo gospodarcze

Jest to prawo pochodzące od organów Unii Europejskiej, regulujące procesy gospodarcze w ramach Unii, w tym także oddziaływanie organów Unii oraz organów państw członkowskich na gospodarkę Unii, a tym samym – w odpowiednim zakresie – na gospodarkę państw członkowskich. 

Podsumowując, wyżej wskazana ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego dowodzi, iż określa ono funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych w gospodarce, mechanizm podejmowania decyzji przez organy państwowe w gospodarce, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych na różnych płaszczyznach oraz w sposób kompleksowy.

Kinga Klag

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>