Regulowana działalność gospodarcza

Regulowana działalność gospodarcza jest rodzajem reglamentacji działalności gospodarczej tak jak koncesja czy zezwolenie. Istnienie regulowanej działalności gospodarczej stanowi pewne ograniczenia swobody działalności gospodarczej wprowadzone przez państwo, mające na celu dopuszczenie do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej tylko tych przedsiębiorców którzy spełniają określone warunki.

Reglamentacja działalności gospodarczej

Wolność działalności gospodarczej jest zasadą konstytucyjną zawartą m.in. w art.20 Konstytucji oraz w ustawach m.in. w art.6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004r. Jednak już sama ustawa zasadnicza dopuszcza w art.22 możliwość ograniczenia wskazanej wyżej wolności działalności gospodarczej. Ograniczenie jednak może zostać wprowadzone tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ważnym interesem publicznym jest w szczególności ochrona życia i zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska. Ta właśnie ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej stanowi reglamentację działalności gospodarczej.

Regulowana działalność gospodarcza

Ten rodzaj reglamentacji działalności gospodrczej nie ma tak silnego charakteru i nie stanowi takiego obciążenia dla przedsiębiorcy jak inne rodzaje ograniczeń, w szczególności niecelowe jest porównywanie działalności regulowanej do koncesji czy zezwolenia. Regulowana działalność gospodarcza oznacza, że przedsiębiorca chcący podjąć taką działalność musi spełnić określone warunki oraz uzyskać wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej (art.64.1 u.s.d.g.). To czy dany rodzaj działalności gospodarczej jest działalnością regulowaną określają konkretne przepisy dotyczące konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, dla przykładu można tutaj wskazać działalność telekomunikacyjną która jest regulowaną działalnością gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Niedopuszczalne jest domniemywanie, że dany rodzaj działalności gospodarczej jest działalnościa regulowaną.

Szczególne warunki

Spełnienie szczególnych warunków przez przedsiębiorce chcącego podjąć regulowaną działalność gospodarczą jest niezależne od spełnienia warunków ogólnych określonych w przepisach u.s.d.g. Dla przypomnienia należy wskazać, że ogólne warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dotyczą wszystkich przedsiębiorców zarówno tych chcących podjąć działalność wolną od reglamentacji jak i tych którzy chcą podjąć działalność reglamentowaną (m.in. legalizacja działalności gospodarczej, posiadanie i posługiwanie się numerem NIP). Tak jak już wcześniej wspomniano przedsiębiorca chcący podjąć działalność regulowaną musi dodatkowo spełnić szczególne warunki określone w konkretnych przepisach, które określają również dokładnie ich ilość i charakter.

Rejestr regulowanej działalności gospodarczej oraz procedura uzyskania wpisu do rejestru

Rejestr regulowanej działalności gospodarczej prowadzą organy administracji publicznej. Rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do infromacji w nim zawartych za pośrednictwem organu który prowadzi rejestr (art.66.1 u.s.d.g.). Postępowanie rejestrowe czyli postępowanie w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru regulowanej działalności gospodarczej co do zasady wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Przedsiębiorca składający wniosek o wpis do rejestru zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oświadczenia o spełnieniu szczególnych warunków. Wymogi formalne takiego oświadczenia określają przepisy regulujące dany rodzaj działalności gospodarczej. Organ prowadzący rejestr ma obowiązek dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z oświadczeniem (o ile organ nie wzywał przedsiębiorcę o uzupełnienie braków formalnych). W sytuacji gdy organ nie dokona wpisu w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku wraz z oświadczeniem a od czasu wpływu wniosku upłynęło 14 dni przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie danej działalności gospodarczej (art.67 u.s.d.g.) powinien on jednak poinformować o tym fakcie organ prowadzący rejestr. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art.68 nakłada na organ prowadzący rejestr obowiązek odmowy wpisu w razie gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej wpisem,

2) przedsiębiorce wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku w związku ze złożeniem przez przedsiębiorce fałszywego oświadczenia, stwierdzenie przez organ rażących naruszeń warunków przez przedsiębiorce, nie usunięcie naruszeń w określonym terminie.

Organ rejestrowy odmawia wpisu w drodze decyzji.

Należy pamiętać, iż unormowanie procedury rejestrowej zawarte w u.s.d.g. ma charakter ogólny. Przepisy regulujące dany rodzaj działalności regulowanej mogą przewidywać bardziej szczegółowy tryb postępowania rejestrowego.

Skutki złożenia fałszywego oświadczenia przez przedsiębiorcę

Organ rejestrowy dokonuje wpisu na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy co do spełnienia szczególnych warunków, czyli dokonuje wpisu dając wiarę inforomacjom zawartym w ośwadczeniu przedsiębiorcy. Jednak nie oznacza to, że organ prowadzący rejestr nie może dokonać kontroli przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu. W razie stwierdzenia przez organ złożenia fałszywego oświadczenia przez przedsiębiorce wydaje decyzję o zakazie prowadzenia danej działalności gospodarczej oraz wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze.

Postępowanie rejestrowe na przykładzie działalności detektywistycznej

Działalność detektywistyczną reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. Powyższa ustawa w art.3 stanowi, że działalność detektywistyczna jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detyktywistycznej.

Szczególne warunki wykonywania takiej działalności przez przedsiębiorce:

a) posiada licencje,

b) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

c) zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,

Organem rejestrowym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Ustawa o usługach detektywistycznych określa również dokładne warunki formalne wniosku o wpis, dokładną treść oświadczenia, a także nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków już w trakcie uzyskania wpisu i prowadzenia działalności detektywistycznej.

Reasumując przepisy ogólne procedury rejestrowej zawarte zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej zaś szczegółowe unormowania zawierają ustawy odnoszące się do konkretnych rodzajów działalności gospodarczej. Dlatego każdy zainteresowany podjęciem regulowanej działalności gospodarczej powinien właśnie z tych aktów prawnych skorzystać w pierwszej kolejności.

Kamil Szmidt

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>