Charakterystyka telepracy

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praca na odległość jest odpowiedzią na zwiększający się dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i skutecznym narzędziem pracy w zmieniającym się modelu społeczno-gospodarczym.

Przez telepracę rozumie się prace wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Do uzgodnienia między stronami umowy o pracę, że praca będzie miała charakter telepracy, może dojść przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jeżeli do uzgodnienia dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania tej pracy, W trakcie zatrudnienia zmiana warunków zatrudnienia na telepracę może zaś nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Nie jest natomiast dopuszczalne powierzenia wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy na telepracę, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

W związku z telepracą pracodawca jest zobowiązany :

1. Dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania bhp,

2. Ubezpieczyć sprzęt

3. Pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4. Zapewnić telepracownikowi pomoc techniczna i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

W przypadku gdy telepracownik używa własnych środków pracy, telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie wprowadzającym system telepracy lub w umowie zawartej z telepracownikiem.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownik w miejscu wykonywania pracy. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepraco wnika, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę:

1. wykonywania prac

2. w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu sprzętu

3. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

-za uprzednią zgodą telepraco wnika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Przykłady telepracowników:

- administratorzy sieci

- tłumacze

- księgowi

-dziennikarze

- pracownicy naukowi

- przedstawiciele handlowi

Zalety telepracy to przede wszystkim:

- redukcja kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, dojazdów do pracy a także kosztów zatrudnienia

- wzrost wydajności pracy

- elastyczność miejsca i czasu pracy dla pracownika

- możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego

- zmniejsza konflikty w pracy

Wady telepracy:

- trudność w odseparowaniu pracy od domu

- brak bezpośredniego nadzoru / kontroli

- dłuższy dzień w pracy

- uzależnia od techniki

- osłabia osobiste kontakty między pracownikami

Dagmara Dominik

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>