Zakres obowiązków pracownika

W kontekście zakresu obowiązków pracownika nie można zapominać o indywidualizacji każdego stosunku pracy. Obowiązki pracownika to nie tylko kwestie wynikające z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących stosunku pracy. Szczególne znaczenie ma umowa o pracę, zakres obowiązków i regulamin pracy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być tak skonstruowana, aby z jednej strony pracodawca odnosił korzyść, z drugiej strony aby jej realizacja była możliwa dla pracownika, to jest zgodna z jego kwalifikacjami, doświadczeniem i przymiotami osobistymi oraz ewentualnymi ograniczeniami. Najważniejszym instrumentem określającym obowiązki konkretnego pracownika względem pracodawcy jest umowa o pracę. Zawiera ona postanowienia dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy, w szczególności: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Obowiązki pracownika będą wynikały przede wszystkim z wymiaru czasu pracy (tj. w jakich dniach oraz godzinach pracownik ma obowiązek świadczyć pracę), miejsca pracy (gdzie pracownik ma obowiązek się stawić celem wykonywania pracy), a przede wszystkim rodzaju pracy.

Określenie rodzaju pracy ma kluczowe znaczenie dla pracodawcy i dla pracownika. Pracodawca może na tej podstawie oczekiwać realizowania pewnych zadań czy wykonywania określonych czynności w sposób z góry zastrzeżony np. przy wykorzystaniu konkretnych narządzi (m.in. programów komputerowych) czy w określony sposób (z zastosowaniem algorytmów, procedur czy instrukcji kancelaryjnej). Pracownik z kolei wie, czego oczekuje od niego pracodawca, a zatem w jaki sposób ma realizować swoje obowiązki na danym stanowisku pracy. Jest zatem w interesie obydwu stron, aby ten element umowy był możliwie ściśle sformułowany, w sposób niebudzący zastrzeżeń. Określenie rodzaju pracy jako „wykonywanie zadań na stanowisku sprzątaczki” czy „wykonywanie pracy jako dozorca” jest stanowczo zbyt ogólne i może być przyczyną przyszłych sporów. Pracę na określonym stanowisku można zazwyczaj wykonywać w różny sposób, co może powodować niezadowolenie jednej ze stron umowy, pomimo dobrych intencji drugiej strony. Ponadto w żadnym razie pracodawcy nie wolno formułować obowiązków w sposób jak najogólniejszy, tak aby w przyszłości decydować co faktycznie będzie robił pracownik, w zależności od potrzeb w danym momencie.

Polecenia, zakres obowiązków i regulamin pracy

Oczywiście należy wskazać na pewne wyjątki. Pracodawca zachowuje prawo do wydawania poleceń podwładnemu i uprawnienie to również wpływa na obowiązki pracownika. Nie jest bowiem możliwe takie sformułowanie rodzaju pracy, które wyłączało by konieczność stosowania dodatkowych wskazań pracodawcy, co do wykonywanej pracy. Ponadto dokumentem dodatkowym obok umowy o pracę może być zakres obowiązków, który jest w tej sytuacji wiążący dla pracownika i pracodawcy. Jeżeli rodzaj pracy jest określony dodatkowym dokumentem, optymalnym rozwiązaniem jest wskazanie w umowie o pracę, że rodzaj pracy jest regulowany odrębnie np. przepisami odrębnymi -wówczas muszą one zostać konkretnie wskazane, zakresem obowiązków lub regulaminem pracy.

Regulamin pracy jako dokument ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników może regulować rodzaj pracy wykonywany na poszczególnych stanowiskach. Jednak nie w każdym zakładzie będzie wprowadzany regulamin pracy. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie, o którym mógłby stanowić regulamin pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Konto Usunięte