Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Koncepcja  rynkowa w wykonywaniu  zadań publicznych  16/03/2015

  Koncepcja  rynkowa w wykonywaniu  zadań publicznych 

  Procesy reformowania administracji wykształciły nowe wyzwania  w zadaniach publicznych, zwiększyło to nacisk na  ekonomiczne aspekty  wydatkowania zadań publicznych   jak i zarazem poprawę jakości  usług publicznych  a także zapewnienie większej skuteczności  działań organizacji publicznych. więcej >>

 • Swoboda działania organu  administracji publicznej  02/03/2015

  Swoboda działania organu  administracji publicznej 

  W myśl art. 7 Konstytucji RP organ władzy  publicznej  działa na podstawie i  w granicach prawa , na tej podstawie organy państwowe są zobowiązane  do działania w takich sferach  gdzie mogą wykorzystać środki   do których zostały  upoważnione przez właściwą normę prawną. Reguła stanowi  brak możliwości wyjścia  poza zakres przyznanych kompetencji a każde podjęte  przez nie działanie  musi posiadać podstawę prawną. więcej >>

 • Koncepcja publicznych praw podmiotowych 29/01/2015

  Koncepcja publicznych praw podmiotowych

  Prawo publiczne dotyczy regulacji stosunków pomiędzy instytucjami państwowymi, organami państwowymi a jednostkami.Jest ważnym aspektem państwa i dobra wspólnego, opiera się głownie na zasadzie bezwzględnie obowiązujących norm. więcej >>

 • Outsorcing a Contracting  out  w administracji publicznej. 26/01/2015

  Outsorcing a Contracting  out  w administracji publicznej.

  Nowe metody zarządzania w administracji wprowadzają znaczenie outsourcing, czyli korzystanie z zasobów zewnętrznych a jego odpowiednikiem jest contracting out, czyli powierzanie zadań publicznych, do których realizacji są zobowiązane prawnie organy administracji publicznej podmiotom nienależącym do struktur. więcej >>

 • Państo prawa i wolny rynek  29/12/2014

  Państo prawa i wolny rynek 

  W myśl art.7 Konstytucji RP państwo prawa to głównie organy  władzy publicznej działające na podstawie i w granicach prawa. Działania organów państwa są warunkowane  odwrotnością zasady  wolności obywatelskiej na tej podstawie organ państwowy może tyle na ile pozwala prawo. Natomiast wolny rynek  to sposób wymiany dóbr nad którym  bezpośredniej kontroli  nie sprawują żadne podmioty zewnętrzne, zwłaszcza organ władzy państwowej. więcej >>

 • Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza  23/12/2014

  Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza 

  Koncentracja to wynik połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców , poprzez przejęcie –nabycie lub objęcie akcji innych papierów wartościowych  , udziałów mające na celu bezpośrednie lub pośrednie kontroli  nad jednym  lub więcej przedsiębiorców utworzenia przez tych przedsiębiorców  wspólnego  przedsiębiorcy bądź też nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Rynek właściwy 03/12/2014

  Rynek właściwy

  Rynek właściwy może zobrazować czy występuje konkurencja, ponieważ pozwala na umiejscowienie konkurencji. Tym samym wyznaczenie granic rynku właściwego jest niezbędne przy określaniu czy dane zachowanie zmierza do ograniczenia konkurencji zarówno w przypadku porozumień, jak również w przypadku nadużywania pozycji dominującej. Pojęcie rynku pozwala na zidentyfikowanie konkurentów przedsiębiorcy, a zatem wskazanie podmiotów, które mogą zostać ograniczone przez zachowanie danego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Spółki Skarbu Państwa 27/11/2014

  Spółki Skarbu Państwa

  Spółka Skarbu Państwa jest szczególnego rodzaju spółką, wykorzystywaną do prowadzenia przez państwo działalności gospodarczej. Utworzona zostaje zwykle w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego jednoosobowa spółka akcyjna SP jest państwową osobą prawną, oparta na mieniu państwowym, a jej akcjonariuszem jest SP. Spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter tych stosunków. więcej >>

 • Praktyki ograniczające konkurencję i sposoby ich zwalczania  10/11/2014

  Praktyki ograniczające konkurencję i sposoby ich zwalczania 

  Istotą praktyk ograniczających konkurencję jest ograniczenie możliwości decyzyjnej innych uczestników rynku – konsumentów lub kontrahentów. W rezultacie powyższych praktyk, podmioty uczestniczące w rynku zmuszone są w nim uczestniczyć na warunkach mniej korzystnych niż warunki jakżeby istniały gdyby była wolna konkurencja. więcej >>

 • Koncesja a zezwolenie  03/11/2014

  Koncesja a zezwolenie 

  W systemach powszechnej reglamentacji jest odwrotnie. W pierwszej kolejności jest założenie o swobodzie działalności gospodarczej. Następnie musi istnieć zastrzeżenie o wyłączeniu danej działalności spod swobody działalności gospodarczej. W ostatniej kolejności przyznanie prawa do działań gospodarczych w danym obszarze koncesjonowanym. więcej >>