Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Partnerstwo publiczno - prywatne  03/10/2014

  Partnerstwo publiczno - prywatne 

  Partnerstwo publiczno-prywatne jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. więcej >>

 • Władztwo publiczne w administracji gospodarczej  29/09/2014

  Władztwo publiczne w administracji gospodarczej 

  Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej. więcej >>

 • Stosunek administracyjno prawny  01/09/2014

  Stosunek administracyjno prawny 

  Stosunek administracyjno prawny   rozumiany jest jako  działanie podmiotu  który wpływa na  sytuację prawną  drugiego podmiotu  w zakresie prawa administracyjnego . Dotyczyć może  określonej sytuacji  prawnej  powiązany jest ściśle z władczą formą działania  administracji którą nawiązuję się z mocy samego prawa  bądź przez zaistnienie  konkretnych   faktów czy też zdarzeń  mających znaczenie prawne. więcej >>

 • Pełnomocnictwo  28/08/2014

  Pełnomocnictwo 

  Pełnomocnictwo   stanowi czynność prawną  polegającą na złożeniu oświadczenia woli  które jednocześnie  upoważnia  wskazaną osobę do reprezentowania   oraz  podejmowania działań  w określonych stosunkach prawnych  czy też  współpracy z innymi podmiotami prawa. więcej >>

 • Tajemnica przedsiębiorstwa 24/07/2014

  Tajemnica przedsiębiorstwa

  Jawność informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad regulowanych na podstawie art. 61 Konstytucji RP .Prawo do informacji stanowi podstawę funkcjonowania państwa a także ma to związek z instytucjami międzynarodowymi. Przyznaje to uprawnienia do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej a także organów pełniących funkcje publiczne, organów administracji samorządowej , a także jednostek organizacyjnych w zakresie, w którym wykonują zadania publiczne .Uzyskanie informacji obejmuje przeważnie dostęp do dokumentów , posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej. więcej >>

 • Zakład administracyjny 22/07/2014

  Zakład administracyjny

  Zakład administracyjny określany jest jako jedność osób , czy też rzeczy powoływany przez ograny administracji publicznej w celu realizacji określonych zadań publicznych . Możemy uznać że jest samodzielną jednostką organizacyjną skupiającą się na bezpośrednim świadczeniu usług,zlecanych do wykonania od podmiotu administracji publicznej, który tworzy i jednocześnie nadzoruje działalność zakładu administracyjnego. więcej >>

 • Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych  07/07/2014

  Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych 

  Ochrona konsumenta  skupia się na bezpieczeństwie  którym zajmują się  zarówno organy państwowe  jak i prywatne organizacje. Cele związane z bezpieczeństwem i ochroną  konsumentów są ściśle powiązane z przepisami prawa Unii Europejskiej , które wymagają  realizacji zadań z zakresu polityki konsumenckiej na rynku . więcej >>

 • Porozumienie administracyjne   30/06/2014

  Porozumienie administracyjne  

  Podstawowym skutkiem porozumienia administracyjnego  jest moment  złożenia oświadczenia woli  jednego z uczestników  w celu  wspólnego wykonania zadań lub przeniesienia pewnych   zadań z jednego  podmiotu na drugi .Instytucja  porozumienia  jest regulowana  odpowiednimi przepisami  zawierającymi konkretny cel , warunki oraz formę  działania  pomiędzy władzami  lokalnymi a także władzami państwowymi . więcej >>

 • Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie  02/06/2014

  Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie 

  Ochrona danych osobowych  dotyczy regulacji   odpowiadających  za przetwarzanie , gromadzenie i administrowanie danymi. Głównym celem  jest określenie zasad  postępowania  przy przetwarzaniu  danych . Podmioty odpowiadające za administrowanie danymi  mają obowiązek  ochrony interesów  osób których  poszczególne dane dotyczą. więcej >>

 • Postanowienie w postępowaniu administracyjnym 17/03/2014

  Postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym stanowi indywidualne, władcze i jednostronne rozstrzygnięcie dotyczące określonego przedmiotu i konkretnego podmiotu. Jest to akt administracyjny dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania i nierozstrzygający sprawy co do istoty. więcej >>