Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym 13/03/2014

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Przewidziane w art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego prawo strony do wglądu w akta sprawy, a także sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, stanowi urzeczywistnienie gwarancji dostępu strony do akt sprawy, określonej w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. W szerszym zaś zakresie realizuje ideę państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. więcej >>

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 10/03/2014

  Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu uchronienie strony, która nie podjęła czynności procesowej w wyznaczonym do tego terminie, przed negatywnymi skutkami powstałego stanu rzeczy. Umożliwia ona stronie obronę swych praw i ochronę interesów pod warunkiem, iż dochowała ona należytej staranności podczas dokonywanej czynności. więcej >>

 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 03/03/2014

  Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Instytucja wyłączenia sędziego ma na celu zapewnienie obywatelowi prawa do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Realizuje ona tym samym gwarancję konstytucyjną z art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie której każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. więcej >>

 • Dopuszczalność ograniczenia wolności zgromadzeń 05/02/2014

  Dopuszczalność ograniczenia wolności zgromadzeń

  Wolność zgromadzeń gwarantuje art. 57 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.” Jednak, w określonych przypadkach, Konstytucja dopuszcza ograniczenie tej wolności ze względu na pewne ważne przesłanki.  więcej >>

 • Ustawa śmieciowa – postrach przedsiębiorcy 30/01/2014

  Ustawa śmieciowa – postrach przedsiębiorcy

  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, utytułowana przydomkiem „śmieciowa” weszła w życie 01 lipca 2013r., wzbudzając słuszne zainteresowanie ogółu. Kiedy wszyscy trąbią o segregacji odpadów, my zastanawiamy się w jakim zakresie ustawa obejmuje przedsiębiorców i co  z tego wynika. więcej >>

 • Status wojewody 21/01/2014

  Status wojewody

  Status wojewody normuje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Na jej mocy, wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, a także organem i jednocześnie zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie. więcej >>

 • Postępowanie mediacyjne w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 26/11/2013

  Postępowanie mediacyjne w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Prawodawca w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w rozdziale 8 działu III unormował postępowania szczególne, jakimi są postępowanie mediacyjne i postępowanie uproszczone. Głównym celem postępowania mediacyjnego jest przyspieszenie rozpoznawania spraw przed sądem poprzez umożliwienie stronom ugodowego zakończenia sprawy, bez udziału sądu administracyjnego. więcej >>

 • Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji 22/11/2013

  Ugoda administracyjna jako prawna forma działania administracji

  Obok powszechnie stosowanych władczych aktów administracyjnych, wydawanych najczęściej w formie decyzji, kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8 działu II przewidział instytucję ugody administracyjnej, jako realizację zasady przekonywania- jednej z ważniejszych funkcji postępowania administracyjnego. Ugoda daje szansę stronom postępowania na wykazanie aktywności w celu polubownego rozwiązania sporu. więcej >>

 • Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 24/10/2013

  Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Środki egzekucyjne stanowią formę realizacji przymusu państwowego i mają na celu doprowadzenie do wykonania obowiązków nałożonych na podmiot w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonuje podziału środków egzekucyjnych na środki egzekucji należności pieniężnych i środki egzekucji obowiązków niepieniężnych. Rodzaj zastosowanego środka jest uzależniony od przedmiotu egzekucji administracyjnej. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym 21/10/2013

  Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym

  Kodeks postępowania administracyjnego wyróżnia instytucje wyłączenia: organu administracji publicznej, pracownika organu administracji publicznej i członka organu kolegialnego. Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wyłączenie pracownika organu ma na celu zapewnienie obiektywizmu , rzetelności i bezstronności podmiotu rozpatrującego sprawę administracyjną. więcej >>