Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Zarzut jako środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 05/09/2013

  Zarzut jako środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Zarzut jest środkiem zaskarżenia przewidzianym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stanowi on swoisty środek ochrony służący wyłącznie zobowiązanemu, który ma na celu obronę przed egzekucją administracyjną jak i postępowaniem zabezpieczającym. więcej >>

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym 29/08/2013

  Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Prawo pomocy to instytucja uregulowana w rozdziale 3, oddziale 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ma ona na celu umożliwienie dochodzenia swych interesów przed sądem przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem. Istnienie tej instytucji w ustawodawstwie sądowoadministracyjnym jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. więcej >>

 • Wolność zgromadzeń 25/06/2013

  Wolność zgromadzeń

  Art. 57 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje prawo obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń i w pełni legalnego w nich uczestnictwa. Jest to konstytucyjnie zagwarantowana wolność jednostki, dająca jej możliwość manifestacji własnych poglądów i wpływu na procesy polityczne. Zgromadzenia stanowią zasadniczy element demokratycznej opinii publicznej. więcej >>

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym 13/06/2013

  Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

  Tematyka doręczeń jest niezwykle ważnym zagadnieniem dla stron postępowania administracyjnego, ze względu na fakt, iż skuteczność wielu czynności procesowych uzależniona jest od tego, czy doręczenie zostało dokonane w sposób prawidłowy. więcej >>

 •  Administracyjna kara pieniężna w prawie ochrony przyrody 21/05/2013

   Administracyjna kara pieniężna w prawie ochrony przyrody

  Regułą jest, iż administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, co oznacza, że np. usunięcie pokaźnych rozmiarów jodły bez zezwolenia uszczupli nasz portfel nawet o kilka tysięcy złotych. więcej >>

 • Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 18/04/2013

  Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

  W związku z usunięciem drzew lub krzewów, posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Kwestię istotną stanowią zarówno terminy wnoszenia opłat jak i ich stawki. Przede wszystkim jednak, należy zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy nie musimy płacić za usunięcie drzew lub krzewów. Ustawodawca przewidział szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie. O szczegółach poniżej. więcej >>

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne 15/04/2013

  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – nie zawsze konieczne

  Kiedy pojawia się potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu, najbardziej problematyczne okazuje się sporządzenie samego wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Nakład pracy, często zresztą typowo fizycznej przy jego sporządzeniu, jest tak ogromny, że warto wiedzieć, kiedy uzyskanie owego zezwolenia nie jest wymagane. więcej >>

 • Nieważność decyzji administracyjnej 04/01/2013

  Nieważność decyzji administracyjnej

  Bywa, że decyzja administracyjna obarczona jest wadą tak istotną, że zachodzi konieczność uznania jej za nieważną. Może to nastąpić tylko w przypadku zaktualizowania się pewnych szczególnych, enumeratywnie wyliczonych przesłanek. Decyzja nieważna, dotknięta wadami wyliczonymi w przepisie art. 156 § 1 k.p.a., mimo tych wad jest aktem administracyjnym, funkcjonującym w obrocie prawnym do czasu, aż zostanie z tego obrotu wyeliminowana na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. więcej >>

 • Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego 28/12/2012

  Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego

  Składająca odwołanie strona postępowania administracyjnego nie zawsze ma świadomość, że jej sprawa może zostać zakończona już przed tym samym organem. Do sytuacji takiej dochodzi, w przypadku zastosowania specyficznej instytucji procedury administracyjnej, która stanowi wyjątek od zasady związania decyzją podmiotu ją wydającego. Jej wdrożenie do omawianego postępowania pozwala w niektórych przypadkach na sprawniejsze rozstrzygnięcie sprawy. więcej >>

 • Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 05/12/2012

  Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

  Decyzje, postanowienia oraz inne akty, które szczegółowo zostały określone w art. 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegają kontroli nie tylko w toku dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, ale także kontroli sądowoadministracyjnej. W niniejszym artykule omówione zostaną aspekty formalne związane z prawidłowym wniesieniem skargi do WSA. więcej >>