Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę 07/11/2012

  Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę

  Każde postępowanie toczące się w oparciu o przepisy prawne, w celu rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, związane jest z powstaniem mniejszych lub większych kosztów. Taki stan rzecz ma rzecz jasna także miejsce w przypadku postępowania administracyjnego. Warto jest jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na specyfikę procedury administracyjnej, w dosyć szczególny sposób została uregulowana kwestia ponoszenia przedmiotowych kosztów przez podmioty postępowania. więcej >>

 • Straż gminna cz. II 19/10/2012

  Straż gminna cz. II

  W tej części przedstawiony zostanie zakres kompetencyjny strażników gminnych. Strażnicy gminni posiadają szereg środków przymusu bezpośredniego, oraz wiele przywilejów z zakresu prowadzenia czynności kontrolnych. więcej >>

 • Procedura udzielania pozwolenia na organizacje zbiórek publicznych 18/10/2012

  Procedura udzielania pozwolenia na organizacje zbiórek publicznych

  Intensywny rozwój organizacji pozarządowych w Polsce spowodował, iż problematyka zbiórek publicznych stała się nader aktualna.  Opisywania w niniejszym artykule problematyka regulowania jest przez ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych ( Dz. U 1933 Nr 22 poz. 162 ze zm.) oraz przez akty wykonawcze. więcej >>

 • Straż gminna cz. I 18/10/2012

  Straż gminna cz. I

  Coraz częściej w naszych miastach i wioskach możemy spotkać na ulicach umundurowane formacje Straży Gminnych(Miejskich). Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jakim celu utworzono te jednostki, jakie mają oni przywileje, oraz kto ich powołuje. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć Państwu charakterystykę tej formacji, oraz pomóc zrozumieć, że straż gminna jest bardzo ważną instytucją. więcej >>

 • Zakładanie fundacji krok po kroku 18/09/2012

  Zakładanie fundacji krok po kroku

  Fundacje stają się coraz bardziej popularną formą realizacji określonych celów: charytatywnych, artystycznych czy sportowych. Warto poznać procedurę zakładania fundacji, na którą składają się czynności dokonywane przez notariuszem, a następnie w sądzie rejestrowym. Procedurę zakładania fundacji regulują ustawa o fundacjach z dnia 16 kwietnia 1984 r. a także ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.  więcej >>

 • Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej 14/05/2012

  Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) obok przepisów o charakterze proceduralnym i materialnym zawiera także regulacje ustrojowe. Dokonując analizy powyższego aktu prawnego można także poznać pozycje i strukturę organizacyjną Krajowej Izby Odwoławczej. Głównym celem działalności powyższej Izby jest rozpatrywanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. więcej >>

 • Dostęp do informacji publicznej 10/05/2012

  Dostęp do informacji publicznej

  W związku z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej  ( Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), organy władzy publicznej, na wniosek udzielają informacji publicznej. więcej >>

 • Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? 13/04/2012

  Kiedy stronie przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego?

  Zgodnie z artykułem 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego (zwany dalej: KPA) strona ma prawo odwołać się od decyzji organu I instancji. Strona, aby skorzystać z przedmiotowego uprawnienia musi dopełnić określonych wymagań formalnoprawnych. więcej >>

 • Wznowienie postępowania administracyjnego 23/03/2012

  Wznowienie postępowania administracyjnego

  Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest jedynym ze środków przewidzianym w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu. Przesłanki jego dochodzenia, wymagane terminy i rozstrzygnięcia zawiera ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. więcej >>

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym 21/03/2012

  Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

  Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, w administracyjnym toku instancji od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie. Przesłanki jej złożenia, rodzaje rozstrzygnięć, a także kwestie proceduralne normuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. więcej >>