Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Wniosek o przywrócenie terminu 19/03/2012

  Wniosek o przywrócenie terminu

  Instytucja przywrócenia terminu zawarta w art. 58 k.p.a. stwarza możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin do jej podjęcia. więcej >>

 • Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym? 13/03/2012

  Ile czasu ma urzędnik na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym?

  Kodeks Postępowania Administracyjnego (zwany dalej: KPA) wskazuje trzy rodzaje terminów, w jakich należy załatwić określoną sprawę. W zależności od problemu jakim zajmuje się organ wyznaczony jest termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin jednego miesiąca bądź dwóch miesięcy. więcej >>

 • Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej  12/03/2012

  Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej 

  W celu realizacji zasady prawdy obiektywnej - jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, kodeks postępowania administracyjnego wprowadza instytucję wyłączenia pracownika organu administracji od udziału w sprawie. więcej >>

 • Pozycja prawna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 07/03/2012

  Pozycja prawna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został powołany w 1994 r. ustawą o zamówieniach publicznych. Obecna ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych także w dziale v reguluje pozycje Prezesa. Zgodnie z powyższym aktem Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej. Powoływany zostaje przez Prezesa rady Ministrów. W ramach swego urzędowania posiada szereg kompetencji. więcej >>

 • Wydawanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej 05/03/2012

  Wydawanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej

  Wydanie zaświadczenia jest czynnością materialno- techniczną, nie rozstrzygającą- jak decyzja administracyjna- sprawy indywidualnej co do istoty. Sednem zaświadczenia jest urzędowe poświadczenie określonych faktów lub stanu prawnego. więcej >>

 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 29/02/2012

  Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  Nowelizacją ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2009 roku wprowadzone zostało uprawnienie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec orzeczeń i opinii lekarskich. Takie rozwiązanie legislacyjne spowodowane było głośnymi medialnie procesami wytaczanymi przez pacjentów kwestionujących decyzje lekarskie. Wzmocniona została tym samym pozycja osoby korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej. więcej >>

 • Okres próbny w ustawie o kierujących pojazdami 27/02/2012

  Okres próbny w ustawie o kierujących pojazdami

  Dotychczas osoba uzyskująca uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B stawała się pełnoprawnym członkiem ruchu drogowego traktowanym praktycznie na równi (poza nielicznymi wyjątkami) z kierowcami mającymi prawo jazdy od wielu lat. Ma się to jednak zmienić. Prawodawca ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wprowadza tak zwany okres próbny, w którym to prawa i obowiązki, osoby pierwszy raz uzyskującej prawo jazdy, przez okres 2 lat są inne niż podmiotów posiadających ten dokument dłużej. Ustawa ogranicza w okresie próby także prowadzenie działalności zarobkowej i gospodarczej, której podstawą jest kierowanie pojazdem kat. B. więcej >>

 • Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 2: konkurs ofert. 24/02/2012

  Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 2: konkurs ofert.

  Zasadniczym trybem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest tak zwany konkurs ofert. Warto zapoznać się z branymi pod uwagę kryteriami wyboru, a także środkami odwoławczymi przysługującymi od rozstrzygnięć w tym zakresie. więcej >>

 • Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 1 23/02/2012

  Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 1

  Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest umowa zawarta między świadczeniodawcą a Funduszem. Do jej zawarcia może dojść po spełnieniu określonych wymogów, które wyszczególnione są w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. więcej >>

 • Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 17/02/2012

  Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

  Podlegając ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub – wyjątkowo - spełniając inne kryteria, pacjent jest uprawniony do bezpłatnej wizyty lekarskiej czy pobytu w szpitalu. Niezbędne jest przedstawienie dokumentu upoważniającego do skorzystania ze świadczeń. więcej >>