Jesteś w: Strona główna > Prawo Autorskie > Artykuły

Prawo Autorskie

Artykuły

 • Nowe rodzaje licencji cz. 2 30/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 2

  Nowelizacja prawa autorskiego wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe postacie licencji ustawowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów m.in. w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja niewyłączna 25/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja niewyłączna

  Doktryna przedstawia rozbieżne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej. Zasadniczo poglądy te można podzielić na trzy grupy: przyjmującą, iż umowy licencyjne stanowią czynność prawną upoważniającą lub upoważniająco-rozporządzającą, drugą, która uznaje licencje za czynności wyłącznie zobowiązujące i wreszcie trzecią, której założeniem jest, iż jest to czynność o skutku rozporządzająco-zobowiązującym. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja wyłączna 23/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja wyłączna

  Umowa licencyjna jest umową, która upoważnia do korzystania z utworu na oznaczonych w niej polach eksploatacji. Powinna ona ponadto zawierać także postanowienia odnoszące się do zakresu, miejsca, a także czasu korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji, jednak gdy strony tej kwestii nie uzgodnią między sobą w umowie, znajdą zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim. więcej >>

 • Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych 17/05/2011

  Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych

  Katalog roszczeń przysługujących twórcy w przypadku naruszenia jego autorskich praw osobistych obejmuje żądania o charakterze majątkowym i niemajątkowym (art. 78 prawa autorskiego). Roszczenia niemajątkowe obejmują: więcej >>

 • Nowe rodzaje licencji cz. 1 13/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 1

  W wyniku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2004r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono pięć nowych licencji ustawowych, pozostających w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów: dla dobra osób niepełnosprawnych, dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań, w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu oraz w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe 10/05/2011

  Autorskie prawa osobiste i majątkowe

  Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która – inaczej niż w przypadku autorskich praw majątkowych – jest nieograniczona w czasie, niezrzekalna i niezbywalna. Praktycznym wyrazem tego szczególnego charakteru autorskich praw osobistych jest ich przynależność do twórcy, także w przypadku przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz innej osoby. więcej >>

 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce 18/04/2011

  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce

  Ochrona praw autorskich przez samych twórców jest w praktyce bardzo trudna, stąd też na rynku działają organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ocenia się je różnie, najczęściej negatywnie, niemniej jednak odgrywają one bardzo ważną rolę. więcej >>

 • Metody walki z piractwem w Internecie 11/04/2011

  Metody walki z piractwem w Internecie

  Nielegalne ściąganie plików drogą internetową co roku powoduje gigantyczne straty po stronie twórców. Walkę z tym zjawiskiem podejmuje się na różne sposoby, które uderzają niejednokrotnie także w uczciwych użytkowników, stąd też niezbędne jest przyjrzenie się, jakimi metodami walczy się z piractwem w sieci na świecie, gdyż może to znaleźć odbicie w praktyce krajowych organów. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy licencyjnej 29/03/2011

  Wypowiedzenie umowy licencyjnej

  Przez stosunkowo długi okres umowy licencyjne w polskiej praktyce dotyczącej umów autorskich były wykorzystywane jedynie w niewielkim zakresie. Stan ten zmieniło wejście w życie, w 1994 roku, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie zamieszczono szereg przepisów odnoszących się do przejścia praw autorskich oraz dotyczących umów licencyjnych. więcej >>

 • Strony umowy licencyjnej 28/03/2011

  Strony umowy licencyjnej

  Umowa licencyjna o jakiej mówi ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest umową upoważniającą do korzystania z utworu, a ściślej o korzystanie z praw autorskich, która określa zakres, miejsce oraz czas tego korzystania. Jest ona jedną z postaci ogólnych umów autorskich, przeciwstawianą umowie o przeniesienie praw autorskich, ujętą jednakże przez prawodawcę w tym samym rozdziale ustawy. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Autorskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa autorskiego. Zapraszamy do serwisu.