Jesteś w: Strona główna > Prawo Autorskie > Artykuły

Prawo Autorskie

Artykuły

 • Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej 25/03/2011

  Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej

  Umowy licencyjne są jedną z postaci ogólnych umów autorskich, które upoważniają do korzystania z utworu na umownie ustalonych polach eksploatacji, a także określają zakres, miejsce i czas tego korzystania. Skutkiem udzielenia licencji jest uchylenie w stosunku do licencjobiorcy prawa licencjodawcy do występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia praw wyłącznych. więcej >>

 • Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie 24/03/2011

  Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie

  Definicja treści autorskich praw majątkowych jaką zawiera art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. wykazuje wyraźne podobieństwo konstrukcyjne w stosunku do definicji prawa własności jaka jest zawarta w Kodeksie cywilnym. Zbieżność przejawia się przede wszystkim w tym, iż twórcy gwarantuje się możliwości postępowania z dziełem analogicznie jak w prawie własności – twórcy wolno czynić wszystko to, co nie zostało przez ustawodawcę w sposób wyraźny zabronione. więcej >>

 • Licencje na programy komputerowe 23/03/2011

  Licencje na programy komputerowe

  Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi oraz znakami graficznymi wśród których wymienia się programy komputerowe. więcej >>

 • Pojęcie umowy licencyjnej 22/03/2011

  Pojęcie umowy licencyjnej

  Umowy licencyjne są jedną z postaci ogólnych umów prawa autorskiego. Ustawa przeciwstawia je umowom o przeniesienie praw autorskich, jednocześnie jednak oba rodzaje umów ujmuje w tym samym rozdziale ustawy. Na podstawie umowy licencyjnej twórca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób. Autor nie wyzbywa się w tym przypadku autorskich praw majątkowych, jedynie upoważnia do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji, co odróżnienia umowy licencyjne od umów o przeniesienie praw autorskich. więcej >>

 • Czas trwania autorskich praw majątkowych 21/03/2011

  Czas trwania autorskich praw majątkowych

  We wszystkich ustawodawstwach dotyczących praw autorskich, autorskie prawa majątkowe są konstruowane jako prawa ograniczone w czasie, co oznacza, iż po upływie okresu ochrony z dzieła może skorzystać każdy, bez konieczności uzyskania zezwolenia oraz bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Jedynym ograniczeniem pozostaje konieczność poszanowania autorskich praw osobistych, o ile w danym ustawodawstwie, prawa te nie podlegają wygaśnięciu, co też ma miejsce na gruncie prawa polskiego. więcej >>

 • Nadużywanie monopolu autorskiego 18/03/2011

  Nadużywanie monopolu autorskiego

  Zagadnienie „nadużycia monopolu autorskiego” można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako nadużycie cywilnego prawa podmiotowego oraz, po drugie poprzez odwołanie się do nadużywania rynkowej pozycji dominującej, co ma miejsce w szczególności, gdy chodzi o ograniczenia obrotu materialnymi nośnikami utworów, a także w sytuacji odmowy udzielenia licencji na korzystanie z utworu. więcej >>

 • Utwory połączone 17/03/2011

  Utwory połączone

  Coraz częściej zdarza się, iż konkurencja, wymuszająca dbałość zarówno o poziom, jak i o wartość utworów, doprowadza pojedynczych twórców do podjęcia szeroko rozumianej współpracy w celu stworzenia dzieła, które sprosta wymaganiom obrotu. Dzieła wspólne definiuje się jako dzieła, które powstają na skutek zespolenia twórczych wkładów poszczególnych autorów. Dzielą się one na utwory współautorskie - nierozłączne i łączne oraz utwory złożone - połączone i zależne. więcej >>

 • Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej 09/03/2011

  Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej

  Równie ważny co art. 1, dla ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony autorskoprawnej, jest art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego treścią jest wyliczenie obejmujące te rezultatu pracy człowieka, które z mocy prawa nie zostały objęte zakresem ochrony. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a zawarty w nim katalog jest wyliczeniem enumeratywnym. więcej >>

 • Utwory pracownicze 07/03/2011

  Utwory pracownicze

  W przypadku, gdy twórca wykonuje dzieło (tworzy utwór) w ramach stosunku pracy, mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której nie on, a jego pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe. więcej >>

 • Podmiot prawa autorskiego – twórca 04/03/2011

  Podmiot prawa autorskiego – twórca

  Reguły mające podstawowe znacznie dla określenia podmiotu prawa autorskiego zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawowe znaczenie przypisane zostało regule wyrażonej w art. 8 ust. 1, zgodnie z którą „prawo autorskie przysługuje twórcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Autorskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa autorskiego. Zapraszamy do serwisu.