Czy administracyjna kara pieniężna za wycięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia jest egzekwowalna?

Cecylia Bartos

Tak, w przypadku braku jej uiszczenia w wyznaczonym przez organ terminie podlega ona przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).

M. R.