Czy doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym następuje na wniosek strony, czy też z urzędu?

Alina Kornacka

W obecnym stanie prawnym główną zasadą rządzącą instytucją doręczenia jest zasada oficjalności. Wyraża się ona w tym, że organ ma obowiązek doręczania pism stronom (i uczestnikom postępowania) z urzędu. Naruszenie tej zasady stanowi wadliwość postępowania.

M. R.