Czy możliwy jest zakaz dalszej odsprzedaży praw autorskich?

Gabriela Dudek

Zasadniczo podmiot, który nabył majątkowe prawa autorskie do danego utworu, ma swobodę w dysponowaniu nimi, co oznacza także możliwość ich przeniesienia na inne podmioty na podstawie umowy rozporządzającej. Jednakże zbywca ma prawo zastrzec, że nabywca majątkowych praw autorskich nie może ich przenieść na dalsze osoby. Dokonanie w takim przypadku przeniesienie autorskich praw majątkowych należy potraktować jako dyspozycję niezgodną z umową, która rodzi po stronie jej dokonującej odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 471 i n. Kodeksu cywilnego.

Małgorzata Wiśniewska