Czy odmowa podpisania pokwitowania doręczenia będzie skutkowała jego nieważnością?

Irena Ciosek

Nie, odmowa podpisania doręczenia pisma, zarówno w przypadku doręczenia właściwego jak iż zastępczego, nie będzie skutkowała nieważnością doręczenia. W takim przypadku zgodnie z art. 46 § 2 k.p.a. doręczający sam potwierdzi datę odbioru pisma i wskaże osobę która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.

M. R.