Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ponosi opłaty za wycięcie drzewa lub krzewu objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia?

Lidia Fic

Nie. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody w takim przypadku nie pobiera się opłat.

M. R.