Czy umowa licencyjna musi określać okres, w jakim licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z utworu?

Zofia Skotnicka

Strony w umowach licencyjnych z reguły czas trwania licencji, tzn. oznaczają przedział czasowy, w jakim licencjobiorca będzie mógł korzystać z udostępnionego mu przez licencjodawcę utworu. Nie jest to jednak wymóg konieczny. W sytuacji, gdy umowa licencyjna nie reguluje tej kwestii, zastosowanie znajduje ustawowa regulacja art. 66 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która wprowadza zasadę pięcioletniego okresu licencyjnego - „umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej” (art. 66 ust. 1).

Małgorzata Wiśniewska