Czy w przypadku wielości stron postępowania administracyjnego pisma doręcza się wszystkim stronom?

Dominik Kapica

Tak, pisma powinny być doręczane każdej ze stron. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 40 § 3 k.p.a. w myśl którego w sprawie wszczętej na wniosek dwóch lub więcej stron pismo może zostać doręczane jednej z nich w przypadku, gdy uzyskania przez nią odpowiedniego upoważnienia (pełnomocnictwo do doręczeń).

M. R.