Czy znak towarowy może być chroniony prawem autorskim?

Blanka Kluczyńska

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie przewiduje wyraźnego wyłączenia znaków towarowych spod ochrony autorskoprawnej. Znaki towarowe są dobrami materialnymi, które wchodzą w zakres prawa własności przemysłowej, co jednak nie stanowi przeszkody, by było one jednocześnie przedmiotem ochrony praw autorskich. Podstawowe znaczenie dla znaków towarowych posiadają mechanizmy ochronne, które przewiduje ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej. Jednak w praktyce obrotu może dojść do sytuacji, w której naruszenie praw do znaku towarowego jako dobra własności przemysłowej będzie się pokrywało z naruszeniem praw do znaku towarowego jako utworu, co spowoduje, iż podmiot uprawniony będzie mógł skorzystać z ochrony przewidzianej przez dwie ustawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Małgorzata Wiśniewska