Jakie wymagania powinien spełniać wzorzec umowy?

Kacper Czyż

Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta, przy czym zasady tej nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową.

Małgorzata Wiśniewska