Na czym polega postępowanie zabezpieczające w sprawach o naruszenie majątkowych praw autorskich?

Marek Rutka

Podmiot, który wnosi powództwo o naruszenie majątkowych praw autorskich może złożyć jednocześnie wniosek o charakterze zabezpieczającym:

- o zabezpieczenie dowodów,

- o zabezpieczenie roszczenia podnoszonego wobec tego, kto dopuścił się naruszenia.

Oba wnioski procesowe są przez sąd (właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek) rozpoznawane w bardzo krótkim, 3-dniowym terminie, co istotnie zwiększa szansę na zadośćuczynienie w sposób rzeczywisty uszczerbkowi majątkowemu poniesionemu przez podmiot uprawniony do złożenia wniosku (art. 80).

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>