Czy do projektów racjonalizacyjnych stosuje się analogicznie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, przewidziane dla innych instytucji, objętych jej zakresem?

Karol Pastuszak

W ustawie Prawo własności przemysłowej projekty racjonalizatorskie traktowane są w oderwaniu od pozostałej części zawartej w niej regulacji. Fakt, że projekty racjonalizatorskie należą do zbiorczej grupy „projektów wynalazczych” (art. 3 ust. 1 pkt 6), nie oznacza, że do racjonalizacji można stosować wprost przepisy całej ustawy. Projekty racjonalizatorskie nie zostały bowiem włączone do zakresu regulacji ustawy (art. 1 ust. 1). W literaturze przedmiotu wskazuje się na ewentualną „ostrożną analogię”.

Piotr Gamian