Czy duplikat faktury musi być opatrzony podpisem wystawcy lub upoważnionej przez niego osoby ?

Patrycja Celmer

Niezbędne elementy faktury określone zostały w  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( DzU nr 68, poz. 360). W wyliczeniu zawartym w rzeczonej dyspozycji Rozporządzenia nie zawarto podpisu jako koniecznego elementu faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Uznając, iż duplikat faktury jest fakturą, nie ma konieczności opatrzenia go podpisem lub też pieczęcią wystawcy. Złożenie takiego podpisu nie będzie jednakże powodowało nieważności dokumentu.

Adrian Manterys
Asystent Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tczewie

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>