Czy jakikolwiek stosunek prawny pomiędzy stroną postępowania a pracownikiem organu jest przesłanką do wyłączenia pracownika z tego postępowania?

Władysława Malik

Istnienie jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy tymi podmiotami nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania instytucji wyłączenia. By pracownik został wyłączony, stosunek prawny musi powodować, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na prawa i obowiązki pracownika.

Magdalena Machy