Czy małżeństwo, które zostało rozwiązane stanowi przesłankę do wyłączenia sędziego?

Anna Twardowska

Tak. W myśl art. art. 18 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Magdalena Machy