Czy mieszkaniec gminy ma prawo żądać od organu gminy udostępnienia akt sprawy, którą organ ten rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej?

Berenika Balińska

Nie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 1996 r. (III ARN 57/95) stwierdził, iż brak jest wystarczających podstaw do uznania, że każdy obywatel może żądać od organu gminy udostępnienia będących w jego posiadaniu akt sprawy rozstrzyganej w formie decyzji administracyjnej.

Magdalena Machy