Czy zmiana regulaminu racjonalizacji wpływa na wysokość wynagrodzenia twórcy, który już zgłosił swój projekt?

Bogdan Karasiewicz

Art. 8 ust. 2 PrWłPrzem brzmi: „Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy”. To znaczy, że jeśli przedsiębiorca zmienił regulamin, zmieniając zasady wynagrodzenia, to dotyczą one projektu zgłoszonego wcześniej jedynie wówczas, gdy są korzystniejsze od dotychczasowych. Ten zapis interpretuje się tak, że dotyczy on tylko projektów, co do których nie nastąpiła wypłata wynagrodzenia. W przeciwnym razie, twórca otrzymywałby w nieskończoność wyrównanie gratyfikacji przy każdej zmianie regulaminu.

Piotr Gamian