Jak długi jest czas, który organ wyznacza do zawarcia ugody administracyjnej przez strony?

Małgorzata Szczygielska

Jest to termin urzędowy i jest on uzależniony od okoliczności indywidualnej sprawy. Najczęściej wynosi on od 7 do 14 dni.

Magdalena Machy