Jak należy rozumieć zapis, że „pozostała część nieruchomości nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele”?

Dagmara Jaszczak

Naczelny Sąd Administracyjny zwykł szeroko rozumieć tę przesłankę. Stwierdził m.in., że warunek nienadawania się nieruchomości do racjonalnego wykorzystywania na dotychczasowe cele należy w odniesieniu do gospodarstw rolnych rozumieć nie tylko jako brak możliwości kontynuowania przez właściciela, na części nieruchomości rolnej nieobjętej wywłaszczeniem, tej samej rodzajowo produkcji rolnej, ogrodniczej, hodowlanej itp., lecz także jako brak możliwości kontynuowania dochodowej, opłacalnej w wymiarze jednostkowym i społecznym, dotychczasowej produkcji. Wykorzystanie nieruchomości rolnej może być uznane za racjonalne tylko wówczas, gdy wartość pożytków uzyskanych z nieruchomości przewyższa wielkość nakładów niezbędnych do uzyskania tych pożytków (wyrok NSA z dnia 12.01.1988r. IV są 890/88, ONSA 1989/1 poz. 23).

Piotr Gamian