Jaki jest termin przedawnienia opłaty śmieciowej?

adam Ignaczak

Opłata przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności (art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dział III Ordynacji podatkowej).

Paula Zawadzka

Termin przedawnienia jest przerwany przez zastosowanie środka egzekucyjnego. Termin nowego przedawnienia liczymy od dnia następującego po dniu, w którym środek egzekucyjny został zastosowany.

Paula Zawadzka