Jakie są powszechne sposoby udostępnienia danych osobowych ?

Angelika Marszałek

Do podstawowych   sposobów udostępnienia danych osobowych  zalicza się sytuacje uzasadnione określonymi warunkami   czyli chociażby akty stanu cywilnego   gdzie zasady  i tryb  wydania wszelkich odpisów  stanowi   ustawa  z dnia  29 września 1986 – Prawo  o aktach  stanu cywilnego  zgodnie z którą  udostępnione dane  przetwarzane są w postaci określonych dokumentów. Kolejnym jest  przetwarzanie danych osobowych   zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków  -  ustawa z 17 maja 1989 – Prawo  geodezyjne i kartograficzne   gdzie wydaje się  wpisy do ewidencji  gruntów i budynków oraz wszelką dokumentację  na podstawie której takiego wpisu się dokonuje. Natomiast sposób  ewidencji  ludności dotyczy  dopuszczalności udostępnienia  informacji ze zbioru ewidencji ludności .Ta regulacja  została zawarta w  ustawie z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji  ludności i dowodach osobistych. 

Angelika Marszałek