Jakie są skutki sprzedaży w postępowaniu likwidacyjnym?

Henryka Urbanowska

Zgodnie z art. 313 ust. 1 PrUpN sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłościowej nie odpoiwada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 879 Kodeksu postepowania cywilnego kto nabywa rzecz na podstawie przepisów egzekucyjnych staje się jej właścicielembez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy, a przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Modyfikacje tej zasady są przewidziane w przepisach art. 313 PrUpN.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>