Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zorganizować zgromadzenie na obszarze Pomnika Zagłady?

Piotr Borzęcki

Ust. 1 art. 7 ustawy z 7 maja 1999 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady wprowadza obowiązek uzyskania przez organizatora takiego zgromadzenia zgody wojewody, wydanej w drodze decyzji. Wniosek o rzeczoną zgodę składa się nie później niż na 30 dni przed datą zgromadzenia. Ograniczenie to ma swoje uzasadnienie w konstytucyjnej przesłance z art. 31 ust. 3 Konstytucji, jaką jest ochrona moralności publicznej.

Magdalena Machy