Kiedy Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego ustanowione przez wojewodę?

Roksana Szarek

Kiedy są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania. Ponadto wojewoda może także je uchylić z powodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności.

Magdalena Machy