Kiedy sąd orzeknie o oddłużeniu upadłego?

Jacek Nowik

Sąd musi stwierdzić zaistnienie przesłanek materialnych oddłużenia oraz tego czy dana wierzytelność podlega umorzeniu. Przesłanki te wymienione są w art. 369 ust. 1 PrUpN, który stanowi, że niewypłacalność musi powstać wskutek wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności, nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dłużnik rzetelnie wypełnia nałożone na niego w toku postępowania obowiązki.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>