Kierując pojazdem, który nabyłem jeszcze przed zawarciem małżeństwa, wyrządziłem szkodę w pojeździe żony, który otrzymała ona od swoich rodziców w ramach darowizny. Czy w tej sytuacji żona może domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC mojego pojazdu?

Anna Sekura

Zgodnie z art. 33 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej małżeńskiej oraz przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny (o ile darczyńca nie postanowił inaczej), wchodzą w skład majątku odrębnego każdego z małżonków. Gdy zatem współmałżonek w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, który należy do jego majątku osobistego, wyrządził szkodę w pojeździe będącym w wyłącznym posiadaniu drugiego współmałżonka (relacja majątek osobisty - majątek osobisty), istnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu OC komunikacyjnego. Żona może zatem skutecznie domagać się odszkodowania z polisy OC Pańskiego pojazdu.

Anna Sekura

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>