Osoby, do których należały wygaśnięte ograniczone prawa rzeczowe także dostają odszkodowanie?

Wiktor Karpowicz

Tak. Odszkodowanie wypłacone właścicielowi wywłaszczonej na cele Euro 2012 nieruchomości zostaje pomniejszone o wartość obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych, a wartość tę wypłaca się osobom, którym prawa te przysługiwały (por. art. 24e ust. 4-7).

Piotr Gamian