Skąd się wzięła nazwa due diligence?

Skąd się wzięła nazwa due diligence?
Robert Fijołek

Sam termin due diligence po raz pierwszy został wprowadzony do powszechnego użycia w amerykańską ustawę o papierach wartościowych z 1933 roku (Securities Act 1933). Ustawa ta dawała możliwość obrony przez firmy brokerskie, które zostały oskarżone o nienależyte dostarczenie istotnych informacji inwestora przy zakupie papierów wartościowych. Tak długo jak firmy wykazywały się należytą starannością „due diligence” podczas badania spółek, których udziały sprzedawały i ujawniały te informacje inwestorowi, tak długo nie mogły być pociągnięte do odpowiedzialności za nieujawnienie informacji, które nie zostały pozyskane podczas tego badania

Michał Plewiński