W jakich przypadkach starosta może wydać zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości?

Fryderyk Czerwiński

Taka decyzja może być wydana, gdy: zwłoka w zajęciu nieruchomości uniemożliwiłaby realizację celu publicznego oraz gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami lub ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony (w tym przypadku osoby, która będzie realizowała cel publiczny).

Piotr Gamian