Strona główna > regulamin

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług poprzez serwis LEXPLAY.PL


Postanowienia ogólne

Serwis. Wymogi techniczne

Usługi bezpłatne świadczone przez serwis

Usługi odpłatne

Faktury

Ochrona danych osobowych

Postępowanie reklamacyjne. Odpowiedzialność Usługodawcy

Postanowienia końcowe


Postanowienia ogólne

 


1. Usługodawcą i właścicielem internetowego serwisu prawniczego Lexplay.pl (zwanego dalej serwisem) jest radca prawny Antoni Chalamus, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Antoni Chalamus, na podstawie wpisu nr 177132 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia.

Adres Kancelarii: 50-082 Wrocław ul. Nowa 2A/10,

NIP: 899-120-09-15, Regon: 932953767.

Adres elektroniczny Usługodawcy związany z serwisem: bok@lexplay.pl.


2. Usługodawca jest wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem 1169. Kodeks etyki radców prawnych jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych (www.kirp.pl).


3. Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, choć tematycznie dedykowany jest głównie do przedsiębiorców.


4. Usługi serwisu są świadczone drogą elektroniczną. Usługi są bezpłatne lub odpłatne.


5. Usługi poprzez serwis Usługodawca świadczyć będzie osobiście, jak również przy pomocy zespołu prawników przez niego zatrudnionych lub z nim współpracujących, tj. radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich (doradcy serwisu).

Wszelkie czynności odnoszące się w Regulaminie do Usługodawcy odnoszą się także do doradcy serwisu, który wykonuje daną usługę odpłatną.


6. Biuro Obsługi Klienta serwisu (zwane dalej BOK) wykonuje czynności wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 20.00. Czynnościami takimi są np. dokonywanie wycen usług odpłatnych lub wykonywanie usługi „rozmowa z konsultantem”.

Informacja o ewentualnych zmianach godzin pracy BOK będzie zamieszczana w serwisie.


7. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie, z wyłączeniem forum dyskusyjnego, są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie do tych utworów należą do Usługodawcy lub wskazanych autorów (np. autorów artykułów prawniczych). Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z autorem lub Usługodawcą.

 

Serwis. Wymogi techniczne.

 

8. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

a/ Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,

b/ Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,

c/ Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,

d/ Opera w wersji nie starszej niż 8.0

 

9. Do uzyskania niektórych usług niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej.

 

10. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika, dostępnego pod adresem: www.lexplay.pl/regulamin. Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.

 

Usługi bezpłatne świadczone przez serwis

 

11. Usługami bezpłatnymi świadczonymi przez serwis są:

a/ rejestracja w serwisie,

b/ korzystanie z forum dyskusyjnego,

c/ czytanie artykułów prawniczych,

d pobieranie wzorów dokumentów,

e/ zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami,

f/ korzystanie z listy aktów prawnych,

g/ otrzymywanie newslettera,

h/ rozmowa z konsultantem,

i/ wycena usługi odpłatnej,

j/ przeglądanie pozostałej treści serwisu,

k/ pytanie dodatkowe użytkownika (pkt. 31 Regulaminu)


12. Podczas rejestracji w serwisie użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ login,

b/ adres poczty elektronicznej


Inne dane (np. telefon) mogą być wskazane lub wymagane do realizacji usług odpłatnych. Usługodawca zapewnia możliwość późniejszej edycji danych podanych podczas rejestracji.

Dane wprowadzone przez użytkownika nie mogą być adresami stron internetowych oraz nie mogą zawierać jawnej lub ukrytej reklamy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.


13. Korzystanie z forum dyskusyjnego (zwanego dalej forum) polega na wymianie poglądów przez użytkowników na łamach strony internetowej ( www.lexplay.pl/forum ), a zwłaszcza inicjowanie nowego tematu i przedstawianie poglądów na temat(y) już istniejący (założony).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi na forum są powszechnie dostępne w sieci Internet i mogą być komentowane przez innych użytkowników.

Korzystanie z forum wymaga rejestracji w serwisie, zalogowania i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Na forum zabrania się zamieszczania treści:

a/ niezgodnych z prawem, wulgarnych, zniesławiających lub nieetycznych,

b/ zawierających propozycję udzielania porad prawnych lub świadczenia innych usług

prawnych poza serwisem albo zawierających prośbę o taką poradę lub usługę,

c/ reklamowych lub hiperłączy,

d/ niezgodnych z przeznaczeniem serwisu,

e/ uznanej przez Usługodawcę za spam


Usługodawca ma prawo kształtować zawartość forum poprzez usuwanie z niego treści, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

Usługodawca ma prawo zablokować konto użytkownika i uniemożliwić mu korzystanie z forum w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

14. Usługodawca zastrzega, że lista aktów prawnych zamieszczona w serwisie jest aktualizowana okresowo (nie częściej niż co 3 miesiące), przez co niektóre akty prawne mogą nie uwzględniać najnowszych zmian w stanie prawnym. W celu ustalenia aktualnego stanu prawnego użytkownik powinien skorzystać z usługi odpłatnej.


15. Usługodawca zastrzega, że artykuły prawnicze oraz pytania i odpowiedzi zamieszczone w serwisie nie są aktualizowane, przez co ich treść po pewnym czasie może być niezgodna z aktualnym stanem prawnym. W celu ustalenia zgodności artykułów (pytań i odpowiedzi) z aktualnym stanem prawnym użytkownik powinien skorzystać z usługi odpłatnej.


16. Rozmowa z konsultantem serwisu ma na celu:

a/ uzyskanie przez użytkownika wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem

serwisu, a w szczególności usługami odpłatnymi,

b/ pomoc w wyborze usługi i jej prawidłowym opisie (stan faktyczny sprawy),

c/ uzyskanie orientacyjnej wyceny usługi odpłatnej,

d/ uzgodnienie zlecenia usługi nietypowej (np. zastępstwo procesowe),

Zamówienie usługi odbywa się przez skorzystanie z formularza „zamów rozmowę z konsultantem” i podanie imienia, adresu e-mail oraz telefonu użytkownika.

Usługodawca zastrzega, że nie wykona połączenia na numer telefoniczny zagranicznego operatora. Połączenie telefoniczne do użytkownika będzie wykonane w dni robocze, w czasie godzin pracy serwisu. Usługodawca pozostawi zamówienie bez realizacji, jeśli trzykrotna próba uzyskania połączenia z użytkownikiem była bezskuteczna.


17. Wycena usługi odpłatnej następuje przez podanie użytkownikowi kwoty brutto, tj. uwzględniającej podatek VAT.

Do uzyskania wyceny niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail użytkownika, jego statusu prawnego (przedsiębiorca/konsument) oraz określenie charakteru zamawianej usługi.

Osoby fizyczne, chcąc skorzystać z usług serwisu w celu nie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową powinny oznaczyć swój status jako „konsument”.

Status użytkownika nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za usługę.


Wskazane jest podanie również telefonu kontaktowego przez użytkownika, gdyż do przedstawienia wyceny może być niezbędny bezpośredni kontakt telefoniczny z użytkownikiem. Wycena uwzględnia charakter zamówionej usługi, stopień trudności i niezbędny nakład pracy do realizacji usługi. Usługodawca dokonuje indywidualnej wyceny dla każdej usługi w czasie pracy BOK, do 3 godzin (zwyczajowo krócej) od uzyskania informacji od użytkownika wystarczających do dokonania wyceny.

Użytkownik ma 5 dni na zaakceptowanie proponowanej stawki, po tym terminie wycena przestaje obowiązywać.

 

Usługi odpłatne


18. Usługami odpłatnymi są:

a/ uzyskanie porady prawnej,

b/ uzyskanie opinii lub ekspertyzy,

c/ uzyskanie projektu pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu,

d/ inne usługi (np. konsultacja bezpośrednia z doradcą serwisu, zastępstwo prawne lub

procesowe, mediacja, etc)


19. Przez poradę prawną należy rozumieć usługę, w której Usługodawca udziela bezpośredniej odpowiedzi na jedno pytanie prawne użytkownika (ewentualnie także na pytanie/pytania pomocnicze nawiązujące bezpośrednio do pytania głównego), bez przesyłania jakichkolwiek dokumentów (załączników) przez użytkownika.

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza „zamów poradę prawną”. Treść i zakres porady prawnej jest ograniczona treścią pytania zadanego przez użytkownika. Porada prawna zasadniczo nie zajmuje więcej niż 1 stronę A4, powinna też przytaczać stosowną podstawę(y) prawną.


20. Przez opinię lub ekspertyzę należy rozumieć usługę, w której Usługodawca udziela kompleksowej odpowiedzi na złożone pytanie (pytania) lub zagadnienie prawne przedstawione przez użytkownika. Opinia (ekspertyza) wymaga zasadniczo analizy stanu faktycznego sprawy i przesyłania dokumentów przez użytkownika.

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza „zamów opinię lub ekspertyzę”. Treść i zakres opinii (analizy) jest ograniczona treścią pytania zadanego przez użytkownika. Opinia (analiza) zasadniczo nie zajmuje więcej niż 2 strony A4, powinna też przytaczać stosowną podstawę(y) prawną, przedstawienie kluczowych wyroków Sądu Najwyższego (NSA, TK) lub wiodących poglądów doktryny prawa.


21. Przez zamówienie umowy, dokumentu lub pisma procesowego należy rozumieć usługę, w której Usługodawca przygotuje projekt stosownego dokumentu, na podstawie wskazówek użytkownika. Wszelkie pisma procesowe (np. pozwy, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty) wymagają przesyłania przez użytkownika innych dokumentów związanych z daną sprawą.

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza „zamów umowę, dokument lub pismo procesowe”. Usługodawca ma prawo nie uwzględnić sugestii lub wskazówek użytkownika, jeśli są one sprzeczne z prawem.


22. Dla każdej usługi odpłatnej, na etapie jej wyceny, uzgadniany jest z użytkownikiem termin wykonania danej usługi (zwyczajowo: od 2 do 7 dni roboczych). Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku.


23. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i użytkownikiem na wykonanie usługi odpłatnej następuje z chwilą zapłaty za daną usługę (uznanie konta bankowego Usługodawcy) całej kwoty wynikającej z wyceny.


24. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi odpłatnej niezwłocznie po zawarciu umowy.


25. Użytkownik – o ile ma status konsumenta - wyraża zgodę, aby rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy.

Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia.

Użytkownik – mający status konsumenta- przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu powyższe prawo do odstąpienia, ponieważ rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

26. Prawidłowe wykonanie każdej usługi odpłatnej jest najczęściej uzależnione od przekazania przez użytkownika w terminie określonym przez Usługodawcę dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów (zwanych dalej „materiałami”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych materiałów. Usługodawca nie jest zobowiązany do ich weryfikacji i może wykonywać usługę na podstawie otrzymanych materiałów.


27. Usługodawca zaleca Użytkownikowi sprawdzanie poczty elektronicznej w dni robocze nie rzadziej niż co 6 godzin. Jest to niezbędne zwłaszcza dla poinformowania użytkownika, jakich dodatkowych materiałów oczekuje Usługodawca w celu wykonania usługi. Usługodawca może się kontaktować z użytkownikiem codziennie, w godzinach 8.00-21.00.


28. Opóźnienie w przekazaniu materiałów skutkuje odpowiednim przesunięciem terminu wykonania danej usługi. W przypadku nieprzekazania materiałów w terminie określonym przez Usługodawcę, Usługodawca może wykonać usługę w zakresie i na podstawie materiałów dotychczas zgromadzonych.


29. Wszelkie opracowane przez Usługodawcę porady, opinie, pisma, analizy, projekty umów, etc ( zwanych dalej Wynikami Prac) odnoszą się do konkretnej usługi i są przeznaczone wyłącznie dla danego użytkownika.

Wyniki Prac nie mogą być przez niego przekazywane osobom trzecim do dalszego wykorzystania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Wyniki Prac są utworem i korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


30. Wyniki prac zostaną przekazane użytkownikowi na wskazany przez niego podczas rejestracji w serwisie adres e-mail w formie pliku tekstowego w formacie *doc. Przekazanie wyników prac jest równoznaczne w wykonaniem danej usługi odpłatnej.


31. Po wykonaniu usługi odpłatnej użytkownik ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z jednym pytaniem dodatkowym, związanym bezpośrednio z wykonaną usługą, pod następującymi warunkami:

a/ pytanie zostało zadane w ciągu 72 godzin od otrzymania Wyników Prac,

b/ pytanie nie stanowi rozszerzenia zakresu wykonanej usługi, ani nie wynika ze zmienionego stanu

faktycznego

Pytanie dodatkowe i udzielona odpowiedź jest odrębną usługą nieodpłatną. Odpowiedź na pytanie dodatkowe zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych.

 

Faktury

 

32. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną usługę, jest zobowiązany zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie zamawiania usługi odpłatnej oraz prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza.

Faktura zostanie wystawiona użytkownikowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Usługodawcy. Faktura zawierać będzie jednolity opis „doradztwo prawne”, bez względu na rodzaj wykonanej usługi odpłatnej.

 

Ochrona danych osobowych


33. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych godzi się tym samym na zbieranie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie , opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych:

a/ w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez serwis,

b/ dla celów marketingowych i statystycznych,

c/ dla celów reklamy, badania rynku, zachowań oraz preferencji użytkowników,

z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości

świadczonych usług poprzez serwis


34. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. Cookies), niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie ingerują w integralność systemu lub danych użytkownika i mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika.


35. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 

Postępowanie reklamacyjne. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

36. Użytkownik może dokonać reklamacji w zakresie wykonania odpłatnej usługi, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: bok@lexplay.pl

Reklamacja winna zawierać następujące dane:

a/ oznaczenie użytkownika,

b/ wskazanie daty wykonania usługi,

c/ zarzuty dotyczące wykonania usługi z uzasadnieniem,

d/ żądanie użytkownika co do sposobu załatwienia reklamacji

Reklamacja nie zawierająca wszystkich danych określonych w lit. a-d nie będzie rozpatrywana. Usługodawca rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania.


37. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odpłatnej Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście wyrządzoną użytkownikowi (bez utraconych korzyści). Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć dziesięciokrotności wynagrodzenia brutto zapłaconego za daną usługę, w związku z którą doszło do wyrządzenia szkody.


38. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wynik sprawy, a jedynie za brak należytej staranności. Usługodawca nie może gwarantować, że sprawa zakończy się uzyskaniem orzeczenia lub decyzji korzystnej dla użytkownika, bądź postępowanie sądowe lub administracyjne zakończy się w oczekiwanym przez użytkownika terminie.


39. Użytkownik nie ma prawa dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy wynikających z korzystania z usług bezpłatnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zastosowanie się przez Użytkownika do treści artykułów prawniczych lub pytań i odpowiedzi, które są publikacjami ich autorów i nie są kontrolowane merytorycznie przez Usługodawcę.


40. Usługodawca nie odpowiada za:

a/ treści wypowiedzi użytkowników serwisu umieszczanych przez nich na forum.

b/ treści reklam zamieszczonych w serwisie oraz wynikających z tego tytułu roszczeń.


41. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikając z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.


42. Usługodawca posiada ważne i odnawialne ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z wykonywaniem zawodu, do kwoty 350 000 Euro, wystawione przez PZU SA.

 

Postanowienia końcowe

 

43. Usługodawca ma prawo zamieścić w serwisie zarówno treść pytania (pytań) użytkownika, jak i Wyniki Prac dotyczące danej usługi odpłatnej, w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika, chyba, że użytkownik na etapie wyceny usługi nie wyraził zgody na taką publikację.

44. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem, związane lub wynikające ze świadczonych usług poprzez serwis, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niemożności polubownego zakończenia sporu wyłącznie właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla adresu wskazanego w    pkt. 1 Regulaminu.

45. Użytkownikowi nie wolno dostarczać w jakikolwiek sposób treści do serwisu o charakterze bezprawnym.

46. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.01. 2011. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie poprzez zamieszczenie w serwisie jego obowiązującej wersji.

 

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} > <! [endif] >

 

Faktura zostanie wystawiona użytkownikowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Usługodawcy.